Kisallioppiminen.fi Logo

kisallioppiminen.fi MAA8 - Tilastot ja todennäköisyys (LOPS2019)

$\def\vi{\bar{\imath}} \def\vj{\bar{\jmath}} \def\vv{\bar{v}} \def\vu{\bar{u}} \def\vw{\bar{w}} \def\va{\bar{a}} \def\vb{\bar{b}} \def\vc{\bar{c}} \def\vk{\bar{k}} \def\vn{\bar{n}} \def\pv{\overline} \def\R{\mathbb{R}} \def\Q{\mathbb{Q}} \def\N{\mathbb{N}} \def\Z{\mathbb{Z}} \def\pa{\mathopen]} \def\pe{\mathclose[} \def\lb{\mathop{\mathrm{lb}}} \require{color} \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} \require{mediawiki-texvc} $

Todennäköisyys

Tämän luvun tavoitteena on, että pystyt xxxx. Osaat

 • xxxxx
 • xxxxx
 • xxxxx.

Määrittelemme käsitteet joukko ja jono sekä tutustumme niihin liittyviin merkintöihin. Joukko tarkoittaa kokoelmaa alkioita. Lisäksi oletamme, että jokaisen alkion osalta on yksikäsitteisesti pääteltävissä, kuuluuko se joukkoon vai ei. Joukkoja merkitään yleensä isoilla kirjaimilla. Jos joukko $A$ sisältää täsmälleen alkiot $1$, $2$ ja $3$, niin kirjoitamme $A=\{1, 2, 3\}$. Joukon merkinnässä alkiot voivat olla missä järjestyksessä tahansa. Merkitsemme sumboolilla $\in$ että alkio kuuluu joukkoon, esim.\ $2 \in A$. Joukot ovat samoja, jos niissä on samat alkiot, merkitsemme tämän yhtäsuuruudella. Joukon merkinnässä sama alkio voi esiintyä useamman kerran, näin esimerkiksi $\{1, 2, 3\}= \{1, 3, 2, 3, 1\}$. Jos joukon määrittelee jokin ehto $P$, niin joukko voidaan kirjoittaa muodossa $\{x \colon x \text{ toteutaa ehdon } P\}$. Esimerkiksi parilliset luonnolliset luvut voidaan kirjoittaa muodossa $\{ n \in \N \colon \frac{n}2 \in \N\}$, eli otamme joukkoon kaikki ne luonnolliset luvut, joilla on se ominaisuus, että luku jaettuna kahdella on luonnollinen luku. Jos joukon alkiot määrää jokin lauseke, niin joukko voidaan ilmoittaa tämän lausekkeen avulla, esimerkiksi $\{2n\colon n=1, 2, 3\} =\{2, 4, 6\}$. Sanomme, että joukko $A$ on joukon $B$ osajoukko, jos jokainen joukon $A$ alkio kuuluu joukkoon $B$. Merkitsemme tällöin $A \subset B$. Esimerkiksi $\{2, 4\} \subset \{ n \in \N \colon \frac{n}2 \in \N\}$. Huomaa, että jokainen joukko on itsensä osajoukko. Tyhjää joukkoa, jossa ei ole lainkaan alkioita, merkitään $\emptyset$.

Jonolla tarkoitetaan äärellistä tai ääretöntä määrää alkioita, joille on annettu järjestys. Jonossa sama alkio voi esiintyä useamman kerran eri paikassa. Jonoa merkitään kaarisuluilla, jonka sisään alkiot merkitään järjestyksessä, esim. $(1, 3, 2, 1)$ on 4-alkioinen jono. Joukko ja jono ovat eri käsitteitä. Ajatellaan lukuja 1, 2 ja 3. Niistä voidaan kaikki luvut mukaan ottamalla muodostaa vain yksi joukko $\{1, 2, 3\}$, mutta kuusi erilaista kolmen mittaista jonoa: $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 2))$, $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$, $(2, 1, 3)$ ja $(2, 3, 1)$. Jonossa jokaisella alkiolla on paikka toisin kuin joukossa.

 1. Ovatko joukot $\{\frac{2n}{n^2}: n= 1, \ldots, 4\}$ ja $\{\frac2{n-5}: n= 6, \ldots, 9\}$ samoja?
 2. Kuinka monta kaksialkioista jonoa voidaan joukon $\{a, b, c\}$ alkioista muodostaa?

Klassinen todennäköisyys perustuu symmetrisiin alkeistapauksiin. Tarkoitamme tällä, että lähtötilanteesta voi sattuman takia päätyä useampaan tulokseen, joista mihin tahansa päätyminen on yhtä todennäköistä. Kaikkien mahdollisten tulosten joukkoa kutsutaan perusjoukoksi. Heitetään noppaa yhden kerran. Ennen heittoa emme tiedä nopanheiton tulosta. Tiedämme kuitenkin, että tuloksena on jokin luku perusjoukosta $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Tässä jokainen silmäluku on alkeistapaus ja ne ovat yhtä todennäköisiä.

Tapahtumat ovat perusjoukon osajoukkoja. Seuraavassa tehtävässä on nopanheiton perusjoukko $\{ 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ja sen osajoukko $\{5, 6\}$, joka vastaa tapahtumaa "tuloksena on viisi tai kuusi".

MÄÄRITELMÄ: KLASSINEN TODENNÄKÖISYYS

Tapahtuman $A$ klassinen todennäköisyys on $$ P(A)=\frac{n(A)}{n(E)}, $$ missä $n(A)$ on tapahtuman $A$ alkioiden eli "suotuisten alkeistapausten" lukumäärä ja $n(E)$ on perusjoukon $E$ alkioiden eli kaikkien alkeistapausten lukumäärä.

Tarkastellaan yhden nopan heittoa, jolloin perusjoukkona on nopanheiton mahdolliset tulokset $E=\{1,2,3,4,5,6\}$. Laske todennäköisyys sille, että tuloksena on viitonen tai kuutonen.

Lasketaan todennäköisyys sille, että tuloksena on viitonen tai kuutonen. Tätä varten merkitään $A=\{5,6\}$, jonka todennäköisyys on $$ P(A)=\frac{n(A)}{n(E)}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}. $$

Tapahtumien todennäköisyydet on tapana ilmoittaa murtolukuina (tarkkoina arvoina), desimaalilukuina esim. kahden merkitsevän numeron tarkkuudella tai prosentteina. Edellisen esimerkin vastauksen voi siis esittää $\frac{1}{3}$, $0{,}33$ tai $33\ \%$.

Heitetään kahta noppaa ja tutkitaan noppien silmälukujen summaa.

 1. Määritä perusjoukko.
 2. Laske todennäköisyys tapahtumalle "silmälukujen summa on vähintään 10".

Tulkitsemme nyt joukko-opin merkintöjä todennäköisyyden kannalta. Tapahtuma $A = \emptyset$ (tyhjä joukko), jos tapahtuma $A$ on mahdoton eli se ei sisällä alkioita. Tapahtumien $A$ ja $B$ yhdiste on $$ A \cup B = \{ A\text{ tapahtuu tai } B \text{ tapahtuu}\}. $$ Tässä "tai" sisältää mahdollisuuden, että molemmat $A$ ja $B$ tapahtuvat. Tapahtumien $A$ ja $B$ leikkaus on $$ A \cap B = \{ A\text{ tapahtuu ja } B \text{ tapahtuu}\}, $$ joka tarkoittaa, että molemmat tapahtumat $A$ ja $B$ tapahtuvat. Tapahtumien $A$ ja $B$ erotus on $$ A \setminus B = \{ A\text{ tapahtuu ja } B \text{ ei tapahdu}\}. $$ Joukon $A$ komplementtia perusjoukon $E$ suhteen merkitään $\overline{A}=E\setminus A$. Tällöin $P(\overline{A})$ merkitsee todennäköisyyttä, että "$A$ ei tapahdu".

MÄÄRITELMÄ: ERILLISET TAPAHTUMAT

Tapahtumat $A$ ja $B$ ovat erilliset, jos $A\cap B=\emptyset$

Huomaa, että erillisyys riippuu vain joukoista $A$ ja $B$, ei lainkaan niiden todennäköisyyksistä.

Seuraavat klassisen todennäköisyyden laskusäännöt ja muut perusominaisuudet voidaan johtaa määritelmän perusteella tarkastelemalla joukkojen alkioiden lukumäärien osamääriä.

TEOREEMA

Olkoot $A$ ja $B$ tapahtumia.

 1. Jos $A$ ja $B$ ovat erilliset, niin $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.
 2. $P(\overline{A})=1-P(A)$.
 3. $0\leqslant P(A)\leqslant 1$.
 4. Jos $A\subset B$, niin $P(A)\leqslant P(B)$.
 5. $P(A\setminus B)=P(A)-P(A\cap B)$.
 6. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ ("yhteenlaskukaava").

Todistamme tässä malliksi kohdat (a) ja (c).

 1. Olkoot $A$ ja $B$ erillisiä, eli $A \cap B = \emptyset$. Tällöin joukon $A \cup B$ alkioiden lukumäärä $n(A\cup B)$ on $n(A) + n(B)$. Saamme $$ P(A \cup B) = \frac{n(A\cup B)}{n(E)} = \frac{n(A) + n(B)}{n(E)} = \frac{n(A) }{n(E)} + \frac{n(B)}{n(E)}= P(A) + P(B). $$
 2. -
 3. Koska joukon $A$ alkioiden lukumäärä on ei-negatiivinen luku eli $n(A)\ge 0$, ja perusjoukon $E$ alkioiden lukumäärä on positiivinen, eli $n(A)>0$, niin $P(A) = \frac{n(A)}{n(E)} \ge 0$. Toisaalta koska perusjoukon $E$ osajoukkoa $A$ sisältää korkeintaan yhtä monta alkiota kuin perusjoukko itse, eli $n(A) \le n(E)$, niin saamme $P(A) = \frac{n(A)}{n(E)} \le \frac{n(E)}{n(E)} =1$.
 4. -
 5. -
 6. -

Todista edellisen teoreeman kohdat (b) ja (d)--(e).

Heitetään noppaa. Merkitään $A =\{5, 6\}$ ja $B=\{2,4,6\}$ eli $B$ vastaa tapahtumaa "tulos on parillinen". Laske

 1. $P(B)$
 2. $P(A\cap B)$
 3. $P(A\cup B)$

 1. $P(B)=\frac{n(B)}{n(E)}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.
 2. $A\cap B=\{6\}$ ja näin ollen $P(A\cap B)=\frac{n(A\cap B)}{n(E)}=\frac{1}{6}$.
 3. Yhteenlaskukaavan (e) perusteella $$ P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{4}{6}. $$ Tämä on helppo laskea suoraan määritelmästäkin, kun huomaa, että $A\cup B=\{2,4,5,6\}$

Nostetaan korttipakasta kaksi korttia peräjälkeen ilman takaisinpanoa. Huomaamme että jälkimmäisellä kerralla pakassa on vain 51 korttia, joten ensin nostettu kortti vaikuttaa tilanteeseen.

MÄÄRITELMÄ: TODENNÄKÖISYYS EHDOLLA

Olkoon $B$ tapahtuma, jolle $P(B)>0$. Tapahtuman $A$ todennäköisyys ehdolla $B$ on $$ P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}. $$

Tapahtuman $A$ todennäköisyys ehdolla $B$ merkitsee sitä, että ehdosta $B$ tehdään satunnaiskokeen uusi perusjoukko ja lasketaan tapahtuman $A$ todennäköisyys tällöin. Ehdollisen todennäköisyyden idea on kuvailla tapahtuman $A$ sattumista olettaen, että tiedämme ehdon $B$ tapahtuneen.

Nostetaan korttipakasta kaksi korttia peräjälkeen ilman takaisinpanoa. Millä todennäköisyydellä jälkimmäinen on kuningas kun tiedämme ensimmäisen olleen kuningas?

Perusjoukko koostuu järjestetyista pareista, joista ensimmäinen jäsen vastaa ensimmäistä nostoa ja toinen jäsen toista nostoa. Pareja on $52 \cdot 51 = 2652$ kappaletta. Merkitään että $A$ on niiden parien joukko, joissa ensimmäinen jäsen on "kuningas" ja $B$ on niiden parien joukko, joissa toinen jäsen on "kuningas". Näin ollen $A$ vastaa tapahtumaa ''ensimmäinen kortti on kuningas" ja $B$ vastaa tapahtumaa "toinen kortti on kuningas". Saamme $$ P(A) = \frac{4 \cdot 51}{52 \cdot 51} =\frac1{13} \quad\text{ja} \quad P(A \cap B) = \frac{4 \cdot 3}{52 \cdot 51}= \frac{1}{13 \cdot 17}, $$ ja näiden avulla $$ P(B\mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}= \frac{\frac{1}{13 \cdot 17}}{\frac1{13}}=\frac1{17}. $$ Samaan tulokseen olisimme päässeet myös seuraavalla päättelyllä: Koska ensimmäinen nostettu kortti oli kuningas, niin pakkaan jää 51 korttia, joista 3 on kuninkaita. Todennäköisyys on siis $$ P(B\mid A)= \frac{3}{51}= \frac1{17}. $$

Ehdollisen todennäköisyyden määritelmästä seuraa suoraan kertolaskukaava:

TEOREEMA

Kun $A$ ja $B$ ovat tapahtumia ja $P(B)>0$, niin $P(A\cap B)=P(B)P(A\mid B)$.

Pussissa on 40 palloa, jotka on numeroitu $1, \ldots, 40$. Nostetaan pussista kaksi palloa niin, että ensin nostettua palloa ei palautetta takaisin pussiin. Mikä on tapahtuman "tuloksena on 13 ja 40" todennäköisyys?

Ei ole väliä missä järjestyksessä pallot nostetaan. Tutkitaan ensin tapausta, jossa pallo 13 nousee ensin. Perusjoukko koostuu $40\cdot39=1560$ järjestetystä parista, joista ensimmäinen vastaa ensimmäistä nostoa ja toinen vastaa toista nostoa.

Olkoot $A$ niiden paria joukko joiden ensimmäinen jäsen on 13 ja $B$ niiden parien joukko joiden toinen jäsen on 40. Saamme $$ P(A \cap B) = P(A) P(B\mid A) = \frac{1\cdot 39}{40 \cdot 39} \cdot \frac1{39} = \frac1{1560}. $$ Tähän samaan tulokseen olisimme päätyneet huomaamalla että tapahtumaa $A\cap B$ on joukko jossa on yksi alkio $(13, 40)$, ja tällöin todennäköisyys on yksi jaettuna perusjoukon alkioiden lukumäärällä.

Lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä, kumpi luvuista saadaan ensin, joten huomioidaan molemmat mahdollisuudet "13 ja 40" sekä "40 ja 13". Jälkimmäinen tapaus on samanlainen ensin mainitun kanssa. Saamme kysytyksi todennäköisyydeksi $\frac1{1560} + \frac1{1560} = \frac1{780}$.

Tutkitaan seuraavaksi tapahtumia, jotka eivät vaikuta toisiinsa.

MÄÄRITELMÄ: RIIPPUMATTOMUUS

Tapahtumat $A$ ja $B$ ovat riippumattomat, jos $P(A\cap B)=P(A)P(B)$.

Heitetään noppaa kaksi kertaa. Olkoon $A$ tapahtuma "saadaan ensimmäisellä heitolla 6" ja $B$ tapahtuma "saadaan toisella heitolla 6". Ovatko tapahtumat riippumattomia?

Nyt $A$ on sellaisten järjestettyjen parien joukko, joissa ensimmäinen alkio on 6. Näitä on $1 \cdot 6 =6$ kappaletta. Joukko $B$ on sellaisten järjestettyjen parien joukko, joissa toinen alkio on 6. Näitä on $6 \cdot 1 =6$ kappaletta. Joukko $A\cap B$ koostuu yhdestä alkiosta $(6, 6)$. Perusjoukossa on $6 \cdot 6= 36$ alkiota. Tällöin $$ P(A)P(B) = \frac{6}{36} \cdot \frac{6}{36} = \frac1{36} \quad\text{ja}\quad P(A\cap B) = \frac1{36}. $$ Tästä saamme että tapahtumat $A$ ja $B$ ovat riippumattomia.

Nostetaan korttipakasta kortteja. Olkoot $A$ tapahtuma "ensimmäinen kortti on ässä" ja $B$ tapahtuma "toinen kortti on kuningatar". Vaikuttaako tapahtumien $A$ ja $B$ riippumattomuuteen se, että palautetaanko nostettu kortti pakkaan vai ei?

xxxxxxxxx

Heitetään noppaa viisi kertaa peräkkäin. Kumpi tuloksista $1, 1, 1, 1, 1$ vai $4, 3, 1, 5, 1$ on todennäköisempi?

xxxxxxxxx

Ehdollinen todennäköisyys ja tapahtumien riippumattomuus liittyvät toisiinsa läheisesti. Jos tapahtumat $A$ ja $B$ ovat riippumattomia, niin tapahtuman $A$ ehdollistaminen tapahtumalla $B$ ei vaikuta $A$:n todennäköisyyteen.

TEOREEMA

Olkoot $A$ ja $B$ tapahtumia ja $P(B)>0$. Tällöin $A$ ja $B$ ovat riippumattomia täsmälleen silloin, kun $P(A\mid B)=P(A)$.

Jos oletetaan, että $A$ ja $B$ ovat riippumattomia, niin $$ P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{P(A)P(B)}{P(A)}=P(A). $$ Jos oletetaan, että $P(A\mid B)=P(A)$, niin ehdollisen todennäköisyyden määritelmän perusteella $$ P(A\cap B)=P(B)P(A\mid B)=P(A)P(B) $$ ja näin ollen $A$ ja $B$ ovat riippumattomia.

Tapahtumien $A$ ja $B$ riippumattomuus merkitsee sitä, että tapahtuma $A$ ei vaikuta tapahtuman $B$ todennäköisyyteen ja tapahtuma $B$ ei vaikuta tapahtuman $A$ todennäköisyyteen. Tapahtumien $A$ ja $B$ riippumattomuuudelle on olennaista niiden todennäköisyydet, sen sijaan tapahtumien erillisyys riippuu vain joukoista $A$ ja $B$, ei lainkaan niiden todennäköisyyksistä. Jos tapahtumat $A$ ja $B$ ovat erilliset, niin $P(A\cap B)=P(\emptyset)=0$, jos taas tapahtumat $A$ ja $B$ ovat riippumattomat, niin $P(A\cap B)=P(A)P(B)$. Näin ollen tapahtumien $A$ ja $B$ erillisyys ja riippumattomuus voivat toteutua yhtä aikaa vain, jos $P(A)=0$ tai $P(B)=0$. Erityisen tarkka on oltava kaavojen $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ ja $P(A\cap B)=P(A)P(B)$ käytössä. Ensimmäinen on voimassa, kun $A$ ja $B$ ovat erilliset, ja jälkimmäinen on voimassa, kun $A$ ja $B$ ovat riippumattomat.

Pussissa on 40 palloa, jotka on numeroitu $1, \ldots, 40$. Nostetaan pussista kaksi palloa niin, että ensin nostettu pallo palautetaan takaisin pussiin ja vasta sitten nostetaan toinen pallo. Mikä on tapahtuman "tuloksena on 13 ja 40" todennäköisyys?

Ei ole väliä missä järjestyksessä pallot nostetaan. Tutkitaan ensin tapausta, jossa pallo 13 nousee ensin. Koska nostettu pallo palautetaan pussiin, niin tapahtumat $A=$ "ensimmäisen noston tulos on 13" ja $B=$ "toisen noston tulos on 40" ovat riippumattomia. Saamme $$ P(A \cap B) = P(A) P(B) = \frac1{40} \cdot \frac1{40} = \frac1{1600}. $$ Lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä, kumpi luvuista saadaan ensin, joten huomioidaan molemmat mahdollisuudet "13 ja 40" sekä "40 ja 13". Jälkimmäinen tapaus on samanlainen ensin mainitun kanssa. Saamme kysytyksi todennäköisyydeksi $\frac1{1600} + \frac1{1600} = \frac1{800}$.

Heitetään noppaa kerran. Merkitään $A =\{5, 6\}$ ja $B=\{2,4,6\}$. Ovatko tapahtumat erillisiä tai riippumattomia?

Koska $A\cap B=\{6\}\neq\emptyset$, niin tapahtumat $A$ ja $B$ eivät ole erillisiä. Sen sijaan ne ovat riippumattomat, sillä $$ P(A\cap B)=\frac{1}{6}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=P(A)P(B). $$

Lisätietoa: Jos tapahtumat $A$ ja $B$ eivät ole riippumattomia, niin niillä on jotakin stokastista vuorovaikutusta toisiinsa. On kuitenkin varottava vetämästä liian suuria johtopäätöksiä tästä vuorovaikutuksesta, jolla ei yleensä ole kausaalista luonnetta (syy--seuraussuhdetta).

Erilaiset tavat tehdä valintoja joukkojen alkioista liittyvät keskeisesti todennäköisyyslaskennan klassiseen malliin. Kombinatoriikka on matematiikan osa-alue, joka tutkii eri vaihtoehtojen määrittämistä. Aloitetaan yksinkertaisella esimerkillä.

Nukella on kaksi hattua, kolme paitaa, yhdet housut ja kahdet kengät. Kuinka monella eri tavalla nuken voi pukea? Havaitaan ensin että että hatun valitseminen ei vaikuta paidan valitsemiseen, tai yleisemmin eri vaatekappaleiden valinnat ovat toisistaan riippumattomia. Lisäksi jokaisen vaatekappaleen kohdalla sen voi jättää pukematta. Näin ollen eri vaihtoehtoja on $(2+1)\cdot (3+1)\cdot (1+1) \cdot (2+1) = 72$. Tämä luku sisältää myös vaihtoehdon että nukelle ei pueta mitään päälle.

Voimme yleisesti soveltaa yllä olevaa ajatusta seuraavasti. Ajatellaan että meillä on tilanne jossa suoritetaan valinta $k$:ssa eri askeleessa. Oletetaan että eri askeleiden valinnat ovat toisistaan riippumattomia. Merkitään että askeleessa $i$ meillä on mahdollista tehdä valinta $n_i$ eri vaihtoehdosta. Tällöin vaihtoehtoja on yhteensä $$ n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots \cdot n_{k-1} \cdot n_k $$ kappaletta. Tätä päättelyä kutsutaan tuloperiaateeksi.

Määritellään seuraavaksi kombinatoriikan peruskäsitteet.

MÄÄRITELMÄ: PERMUTAATIO

Äärellisen joukon permutaatio on jono, jossa joukon jokainen alkio esiintyy täsmälleen kerran.

Huomaa, että jonossa alkioilla on järjestys, mutta joukossa alkioilla ei ole järjestystä.

Kuinka monta permutaatiota on joukolla $A=\{a, b, c\}$?

Joukon $A=\{a, b, c\}$ permutaatioita ovat jonot $(a, b, c)$, $(a, c, b)$, $(b, a, c)$, $(b, c, a)$, $(c, a, b)$ ja $(c, b, a)$. Havaitaan, että kolmialkioisella joukolla $A$ on 6 erilaista permutaatiota.

Edellisessä tehtävässä havaittiin, että kolmialkioisella joukolla on 6 erilaista permutaatiota. Jos joukossa on $n$ alkiota, niin kuinka monta erilaista permutaatiota sillä on? Voit ensin tarkastella esimerkiksi nelialkioisen joukon permutaatioita ja yrittää keksiä yleisen säännön, jolla permutaatioiden lukumäärän voi laskea.

xxxxxxxxx

MÄÄRITELMÄ: $k$-KOMBINAATIO

Olkoon $A$ joukko, jossa on $n$ alkiota ja $1\leqslant k\leqslant n$. Joukon $A$ $k$-kombinaatio on joukon $A$ osajoukko, joka muodostuu joukon $A$ $k$:sta alkiosta.

Esimerkiksi joukon $A=\{a, b, c\}$ 2-kombinaatiot ovat joukot $\{a, b\}$, $\{a, c\}$ ja $\{b, c\}$. Havaitaan, että kolmialkioisella joukolla on 3 erilaista 2-kombinaatiota.

Huomaa, että permutaatiot ovat jonoja ja kombinaatiot ovat joukkoja.

TEOREEMA

Olkoon $A$ joukko, jossa on $n$ alkiota.

 1. Joukon $A$ permutaatioiden lukumäärä on $n!=1\cdot 2\cdot 3\cdots n$.
 2. Joukon $A$ $k$-kombinaatioiden lukumäärä on $\displaystyle\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$.
 1. Aloitetaan $n$ alkion asettaminen jonoon, johon ensimmäiseksi jäseneksi on $n$ vaihtoehtoa. Tämän jälkeen toiseksi jäseneksi jonossa on $n-1$ vaihtoehtoa, ja näin jatkamalla seuraavaksi jonon jäseneksi on aina yksi vaihtoehto vähemmän kuin edelliseksi jäseneksi oli. Jonon viimeiseksi jäseneksi on jäljellä enää yksi vaihtoehto. Näin ollen kertomalla vaihtoehtojen lukumäärät keskenään nähdään, että $n$-alkioisella joukolla on $n\cdot(n-1)\cdots 1=n!$ permutaatiota.
 2. Vastaavasti kuin permutaatioiden lukumäärä voidaan päätellä, että $n$ alkiosta voidaan valita $k$ alkiota jonoon $n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)$ tavalla. Tässä samojen alkioiden eri järjestykset ovat eri jonoja, joten $k$-kombinaatioiden lukumäärä saadaan tästä jakamalla luvulla $k!$, joka on eri tapojen lukumäärä järjestää $k$ alkiota jonoon. Saadaan siis, että $n$-alkioisen joukon $k$-kombinaatioiden lukumäärä on $$ \frac{n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}=\frac{n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)\cdot(n-k)!}{k!(n-k)!}=\frac{n!}{k!(n-k)!} =\binom{n}{k}. $$

Lukua $n!$ kutsutaan luvun $n$ kertomaksi ja se luetaan "$n$:n kertoma". Lukua $\displaystyle\binom{n}{k}$ kutsutaan binomikertoimeksi ja se luetaan "$n$ yli $k$" tai "$n$ alle $k$". Binomikerrointa voidaan myös merkitä $\text{nCr}(n, k)$. Useimmat laskimet ja laskinohjelmistot käyttävät tällaista merkintää. Esimerkiksi $$ \binom{9}{4}=\text{nCr}(9, 4) =126. $$

Lotossa on 40 numeroa, joista arvotaan 7 numeroa. Monta erillaista lottoriviä on olemassa?

Erilaisia 7 numeron lottorivejä on $$ \binom{40}{7}=\frac{40!}{7!33!}=\frac{93\,963\,542\,400}{5\,040}=18\,643\,560. $$

Raili miettii lottoriviään seuraavaan arvontaan. Kuudessa edellisessä arvonnassa lottorivissä on ollut luku 9. Kannattaako Railin valita luku 9 omaan riviinsä?

xxxxxxxxx

Yhdistyksen kokouksessa on 60 osallistujaa. Kuinka monella tavalla heistä voidaan valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri? Kuinka monella tavalla valitsematta jääneistä voidaan valita 2 toiminnantarkastajaa?

xxxxxxxxx

Joukon, jossa on $n$ alkiota, $k$-permutaatioiden lukumäärää voidaan merkitä $\text{nPr}(n, k)$. Useimmat laskimet ja laskinohjelmistot käyttävät tällaista merkintää, esimerkiksi $$ \text{nPr}(9, 4) = 9\cdot 8 \cdot 7 \cdot 6=3024. $$

Klassisessa todennäköisyydessä kaikki alkeistapahtumat ovat yhtä todennäköisiä. Tutustumme esimerkkitehtävin tapahtumiin, joissa alkeistatapahtumien todennäköisyydet ovat eri suuria, mutta tilanteiden analysoinnissa voi silti käyttää klassisesta todennäköisyydestä tuttuja menetelmiä.

Jussilla on noppa, jonka silmäluvut ovat 1, 1, 1, 2, 3, 4. Jussi heittää noppaa kaksi kertaa. Millä todennäköisyydellä tuloksena on luvut 1 ja 2?

Lasketaan ensin todennäköisyys tapahtumalle "ensimmäisen heiton tulos on 1 ja toisen tulos on 2": $$\frac36 \cdot \frac16 = \frac3{36}$$ Vastaavasti tapahtuman "ensimmäisen heiton tulos on 2 ja toisen tulos on 1" todennäköisyys on $$\frac16 \cdot \frac36 = \frac3{36}$$. Kysytty todennäköisyys on täten $\frac3{36} + \frac3{36} = \frac16$.

Kuusisivuisen nopan kunkin sivun silmäluvuksi voidaan valita mikä tahansa luvuista $1,\ldots,6$. Miten silmäluvut pitää valita, jotta kahdella heitolla tapahtuman "tuloksena ovat 1 ja 2" todennäköisyys on $\frac49$?

1, 1, 1, 1, 2, 2 tai toisin päin.

Joissain tilanteissa tapausten todennäköisyydet saadaan pinta-aloista. Tarkastellaan tavallista tikkataulua ja tilannetta, jossa tikka osuus satunnaisesti tauluun. Tällöin kunkin numeron todennäköisyys on sitä vastaava pinta-ala jaettuna koko tikkataulun pinta-alalla.

Kuvassa on tavallinen tikkataulu, jonka halkaisija on 30 cm. Millä todennäköisyydellä 3 tikalla saadaan kaksi ykköstä ja yksi kahdeksikko?

Tikkataulu, jonka halkaisija on 30 cm.

zzzz

Nikolai ostaa onnenpyöräpelin, jossa kaikki sektorit ovat yhtä suuria, kuten alla olevassa kuvassa. Pyöräytettäessä onnenpyörä pysähtyy satunnaiseen kohtaan. Millä todennäköisyydellä onnenpyörä pysähtyy mustaan tai valkoiseen sektoriin?

Ikean onnenpyöräpeli (luettu 23.10.2020).

zzzzzzz.

Havaintoyksikkö ja -arvo

 1. Anna esimerkki tilanteesta, jossa jokainen ryhmän oppilas on havaintoyksikkö.
 2. Anna esimerkki tilanteesta, jossa havaintoarvoja ovat luonnolliset luvut välillä $10--60$.

 1. Jokaisen ryhmän jäseneen liittyvä havaintoarvo voi olla vaikka silmien väri, syntymäkuukausi, tai vaikka korvien lukumäärä.
 2. Havaintoyksiköitä voisivat olla ryhmän oppilaat ja havaintoarvoja kengän numero.

Juurifunktiot ja -yhtälöt

Selvitä funktion $g$ määrittelyjoukko ja nollakohdat, jos

 1. $g(x) = \sqrt{4x+5} - x$
 2. $g(x) = 2x - 1 + \sqrt{x^2 + 8}$

 1. Funktio on määritelty, jos ja vain jos $x \geq -\frac{5}{4}$.
  Funktiolla on nollakohta $x = 5$.
 2. Funktio on määritelty kaikilla muuttujan arvoilla.
  Funktiolla on nollakohta $x = -1$.

Juuriyhtälöt

Eräs opiskelija sai tehtäväksi ratkaista yhtälön $$ 2x + \sqrt{5-x} = 0. $$ Hän muisti, että neliöjuuresta pääsee eroon toiseen potenssiin korottamalla ja kirjoitti seuraavan ratkaisun: \begin{align*} 2x + \sqrt{5-x} &= 0 \\ (2x)^2 + 5-x &= 0 \\ 4x^2 + 5 - x &= 0 \end{align*} Koska diskriminantti $$D = (-1)^2-4\cdot 4 \cdot 5 = -79$$ on negatiivinen, yhtälöllä ei ole ratkaisuja.

 1. Miten opiskelija voisi tarkistaa, onko hän päätynyt oikeaan johtopäätökseen?
 2. Onko opiskelijan ratkaisu oikein? Tarvittaessa korjaa ratkaisu oikeaksi.

 1. Johtopäätöksen voi varmistaa esimerkiksi piirtämällä funktion $$ f(x) = 2x + \sqrt{5-x} $$ kuvaajan ja katsomalla, leikkaako se $x$-akselin. Mahdolliset leikkauskohdat ovat yhtälön $f(x) = 0$ ratkaisuja.
 2. Ratkaisu ei ole oikein. Ennen toiseen potenssiin korotusta yhtälöä kannattaa muokata niin, että neliöjuurilauseke on yksinään yhtälön toisella puolella: \begin{align*} 2x + \sqrt{5-x} &= 0 \\ 2x &= -\sqrt{5-x}\\ (2x)^2 &= (-\sqrt{5-x})^2 \\ 4x^2 &= 5 - x \\ 4x^2 + x - 5 &=0 \\[2mm] x &= \frac{-1\pm \sqrt{81}}{8} \end{align*} Ratkaisuehdokkaiksi saadaan $x_1 = 1$ ja $x_2 = -1{,}25$. Sijoittamalla huomataan, että yhtälöllä on tasan yksi ratkaisu $x = -1{,}25$.

Juurifunktion derivaatta

Osoita, että käyrät $y = x^2$ ja $$ y = \frac{1}{\sqrt{x}} $$ leikkaavat toisensa kohtisuorasti.

Käyrillä on yksi leikkauspiste $(1,1)$, joka löydetään ratkaisemalla yhtälö $$ x^2 = \frac{1}{\sqrt{x}}. $$ Funktion $f(x) = x^2$ kuvaajan pisteeseen $(1,1)$ asetetun tangentin kulmakerroin on $$ f'(1) = 2\cdot 1 = 2. $$ Funktion $$ g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} $$ kuvaajan pisteeseen $(1,1)$ asetetun tangentin kulmakerroin on $$ g'(1) = -\frac{1}{2 \cdot 1 \cdot \sqrt{1}} = -\frac{1}{2}. $$ Kulmakertoimien tulo on $-1$, joten pisteeseen $(1,1)$ asetetut tangentit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.

Juurifunktion derivaatta

Neliön pinta-ala on alussa nolla ja kasvaa sen jälkeen tasaisella nopeudella $3 \text{ cm}^2$ sekunnissa.

 1. Mikä on neliön pinta-ala
  • 1 sekunnin kuluttua
  • 2 sekunnin kuluttua
  • 3 sekunnin kuluttua
  • 4 sekunnin kuluttua?
 2. Muodosta funktio $A(t)$, joka ilmaisee neliön pinta-alan $t$ sekunnin kuluttua.
 3. Jos tunnet neliön pinta-alan, miten saat selville neliön sivun pituuden? Muodosta funktio $s(t)$, joka ilmaisee neliön sivun pituuden $t$ sekunnin kuluttua.
 4. Millä nopeudella neliön sivun pituus kasvaa 0,5 sekunnin kuluttua? Entä 3 sekunnin kuluttua? Anna vastaukset millimetrin tarkkuudella.

 1. Neliön pinta-ala on
  • $3 \text{ cm}^2$
  • $6 \text{ cm}^2$
  • $9 \text{ cm}^2$
  • $12 \text{ cm}^2$.
 2. $A(t) = 3t$.
 3. Koska neliön pinta-ala on sivun pituuden toinen potenssi ($A = s^2$), saadaan sivun pituus selville ottamalla pinta-alasta neliöjuuri. Siten $s(t) = \sqrt{3t}$.
 4. Derivaattafunktio on $$ s'(t) = \frac{3}{2\sqrt{3t}}. $$ Siten \begin{align*} s'(0{,}5) &= \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 1{,}2 \text{ cm/s} \\[2mm] s'(3) &= 0{,}5 \text{ cm/s.} \end{align*}

Juurifunktion derivaatta

Missä pisteessä funktion $$f(x) = 6\sqrt{x} - x$$ kuvaajalle muuttujan arvon 16 kohdalle piirretty normaali leikkaa

 1. $x$-akselin
 2. $y$-akselin?

Normaalin yhtälö on $y = 4x - 56$.

 1. Pisteessä $(14,0)$.
 2. Pisteessä $(0,-56)$.

Juurifunktion derivaatta

Kuumailmapallo kohoaa suoraan ylöspäin tasaisella nopeudella 0,75 m/s. Riina ja Valtteri seuraavat pallon nousua 50 metrin päässä pallo lähtöpaikasta. Tehtävänä on selvittää, millä nopeudella pallo etääntyy heistä, kun maasta irtautumisesta on kulunut yksi minuutti.

 1. Piirrä tilanteesta mallikuva.
 2. Muodosta funktio $h(t)$, joka ilmaisee pallon sijaintikorkeuden $t$ sekunnin kuluttua maasta irtautumisesta.
 3. Muodosta funktio $f(t)$, joka ilmaisee pallon etäisyyden Riinasta ja Valtterista $t$ sekunnin kuluttua maasta irtautumisesta.
 4. Millä nopeudella pallo etääntyy Riinasta ja Valtterista, kun maasta irtautumisesta on kulunut yksi minuutti?

 1. Mallikuva:
 2. $h(t) = 0{,}75t$
 3. $f(t) = \sqrt{2500 + 0{,}5625t^2}$
 4. Etääntymisnopeuden ilmaisee derivaatta $$ f'(t) = \frac{1{,}125t}{2\sqrt{2500 + 0{,}5625t^2}}. $$ Minuutin kuluttua etääntymisnopeus on $$ f'(60) \approx 0{,}50 \text{ m/s.} $$

Juurifunktion derivaatta

Tutki, sivuaako suora $$ y = \frac{x}{10} + \frac{5}{2} $$ käyrää $$ y = \sqrt{x}. $$ Perustele vastauksesi huolellisesti.

Suoralla ja käyrällä on yhteinen piste $(25,5)$. Funktion $f(x) = \sqrt{x}\,$ kuvaajalle asetetun tangentin kulmakerroin on $$ f'(25) = \frac{1}{2\sqrt{25}} = \frac{1}{10} $$ eli sama kuin suoran kulmakerroin. Suora ja käyrä siis sivuavat toisiaan.

Juurifunktion kulku

Tutki, onko funktiolla $$ f(x) = \sqrt{2x} + \sqrt{3-x} $$ suurinta tai pienintä arvoa. Jos jompi kumpi tai molemmat ovat olemassa, määritä ne.

Suurin arvo on $f(2) = 3$ ja pienin arvo on $f(0) = \sqrt{3}$.

Juurifunktion kulku

Suunnistaja on maastossa 800 metrin etäisyydellä suorasta rastille johtavasta polusta. Jos hän suunnistaisi kohtisuoraan polulle, hän joutuisi kulkemaan polkua pitkin 1500 metriä päästäkseen rastille. Kuinka suunnistajan kannattaa valita reittinsä, kun hänen keskinopeutensa on maastossa 6 km/h ja polulla 10 km/h?

Suunnistajan kannattaa tulla polulle kohdassa, josta on rastille matkaa 900 m.

Juurifunktion kulku

Millä muuttujan $x$ arvoilla funktio $$ g(x) = \sqrt{2x - \sqrt{x}} $$ on

 1. määritelty
 2. kasvava
 3. vähenevä?

 1. $x = 0$ tai $x \geq \frac{1}{4}$
 2. $x \geq \frac{1}{4}$
  Huom. Derivaattafunktion nollakohtia tutkiessa pitää olla tarkkana määrittelyjoukon kanssa. Muuten saattaa löytää "nollakohdan", joka on funktion määrittelyjoukon ulkopuolellla ja siten myös derivaattafunktion määrittelyjoukon ulkopuolella.
 3. Ei millään.

Juurifunktion kulku

Mikä luku on eniten neliöjuurtaan pienempi?

$\dfrac{1}{4}$

Juurifunktion kulku

Kaksi suoraa metsäpolkua risteää kohtisuorasti. Polkujen risteystä lähestyvät toista polkua kulkeva lenkkeilijä, jonka nopeus on 8 km/h, ja toista polkua jolkotteleva susi, jonka nopeus on 6 km/h. Molemmat ovat yhden kilometrin päässä polkujen risteyksestä. Kuinka pitkän ajan kuluttua lenkkeilijän ja suden etäisyys on pienimmillään? Mikä on tämä pienin etäisyys? Missä lenkkeilijä ja susi tällöin ovat?

Etäisyys on pienimmillään 200 metriä, kun aikaa on kulunut 8,4 minuuttia eli 8 min 24 s. Lenkkeilijä on tällöin kulkenut risteyksen jälkeen 120 m polkua pitkin ja susi on vielä lähestymässä risteystä 160 metrin päässä.

Vinkki: Oletetaan, että lenkkeilijä on alkutilanteessa pisteessä $(1,0)$ ja susi pisteessä $(0,1)$, ja polkujen risteys on origossa. Etäisyyttä ajan funktiona voi kuvata esimerkiksi funktiolla $$ f(t) = \sqrt{(1-8t)^2 + (1-6t)^2}, $$ missä $t$ on aika tunteina.

Juurifunktion kulku

Osoita, että yhtälöllä $$ x\sqrt{x} = 4x - 10 $$ ei ole ratkaisuja.

Funktion $$ f(x) = x\sqrt{x} - 4x + 10 $$ derivaattafunktio $$ f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} - 4. $$ Funktio $f$ saa derivaattafunktion nollakohdassa pienimmän arvonsa $$ f\left(\frac{64}{9}\right) = \frac{14}{27} > 0. $$ Funktion arvot ovat siis aina positiivisia, joten tarkastelullla yhtälöllä ei ole ratkaisuja.

Juurifunktion kulku

Vierekkäisille neliön muotoisille tonteille rakennetaan alakoulu ja päiväkoti. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on $9\,000 \text{ m}^2$. Tonttien ympärille ja väliin pystytetään aita. Aitaurakoitsija haluaa maksimoida oman etunsa ja toivoo, että aidan kokonaispituudesta tulisi mahdollisimman suuri. Miten tonttien pinta-alat pitäisi valita, jotta aitaurakoitsijan toive toteutuisi?

Isomman tontin pinta-alaksi pitäisi valita $5\,760 \text{ m}^2$ ja pienemmän tontin pinta-alaksi $3\,240 \text{ m}^2$.

Vinkki: Aidan pituutta voidaan kuvata funktiolla $$ f(x) = 4x + 3\sqrt{9000 - x^2}, $$ missä $x$ on isomman tontin sivun pituus.

Juurifunktion kulku

Kangas on muodoltaan neliö, jonka sivujen pituudet ovat 8,0 metriä. Neliön nurkista leikataan pois samanlaiset keskipisteeseen ulottuvat palat. Jäljelle jäävä kangas ommellaan säännöllisen nelisivuisen pyramidin muotoisen teltan katoksi.

 1. Määritä leikkauskohtien etäisyys nurkista niin, että teltan tilavuus on mahdollisimman suuri. Anna vastauksen tarkka arvo sekä likiarvon kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella.
 2. Kuinka suuri on tällaisessa teltassa se lattiapinta-ala, jossa 180 cm pitkä henkilö mahtuu seisomaan suorana? Anna vastaus kahden merkitsevän numeron tarkkuudella.

 1. Leikkauskohdan etäisyys nurkasta on $$ \left(4 - \frac{4}{3}\sqrt{6}\right) \text{ m} \approx 0{,}734 \text{ m.} $$ Vinkki: Teltan tilavuutta voi kuvata esimerkiksi funktiolla $$ f(x) = \frac{1}{3}(8-2x)^2\sqrt{8x-x^2}, $$ missä $x$ on kysytty leikkauskohdan etäisyys kankaan nurkasta. Tässä pohjan ala on $(8-2x)^2$ ja korkeus saadaan yhtälöstä $$ h^2 = 4^2 - (4-x)^2. $$ Tämä yhtälö saadaan muodostettua tarkastelemalla valmiin teltan poikkileikkauksen puolikasta, jota seuraavat kuvat havainnollistavat:

 2. Kysytty lattiapinta-ala on noin $2{,}1 \text{ m}^2$.
  Vinkki: teltan poikkileikkauksen yhdenmuotoiset kolmiot:

  Tästä saadaan $$ x = \sqrt{2}\left(\frac{4}{\sqrt{3}} - \frac{9}{5}\right) \approx 0{,}7204 $$ ja pinta-ala $$ (2x)^2 = 4x^2 \approx 2{,}1. $$

Juurifunktion kulku

Teräsputkesta, jonka pituus on 5,00 metriä, taivutetaan Z-kirjaimen muotoinen kehikko. Kuinka pitkiin osiin putki tulee taivuttaa, jotta kehikon rajaaman suorakulmion pinta-ala on mahdollisimman suuri? Anna vastaukset senttimetrin tarkkuudella.

Vaakasuorien osien pituus noin 1,05 metriä ja keskimmäisen osan pituus noin 2,90 metriä.

Vinkki: Osien pituudet toteuttavat yhtälön $$ 2x + y = 5. $$ Suorakulmion korkeus saadaan yhtälöstä $$ h^2 = y^2 - x^2 $$ eli yhtälöstä $$ h = \sqrt{(5-2x)^2 - x^2}. $$ Suorakulmion pinta-alan ilmaisee siis funktio $$ f(x) = x\sqrt{25-20x + 3x^2}, $$ missä $0 \leq x \leq 2{,}5 \text{ m.}$

Juurifunktion kulku

Sähköjohdon vetäminen metsään maksaa kilometriä kohti kolme kertaa niin paljon kuin johdon vetäminen pitkin tienvartta. Suunnittele sähköjohdon edullisin reitti tukiasemalta $A$ muuntajalle $B$.

Johto vedetään suoraan tielle kohtaan, josta on muuntajalle matkaa vielä 7,6 km.

Vinkki: Kustannusta voidaan kuvata esimerkiksi funktiolla $$ f(x) = 9-x + 3\sqrt{16 + x^2}, $$ missä $x$ on kuten alla olevassa kuvassa:

Juurifunktion kulku

Ohut ja pitkä metalliputki pitäisi kuljettaa käytävän mutkan läpi. Alla käytävät näkyvät ylhäältä katsottuna.

 1. Kuinka pitkä putki mahtuu mutkan läpi vaakasuorassa asennossa?
 2. Kuinka pitkä putki mahtuu mutkan läpi, jos sitä voidaan kuljetuksen aikana kallistaa? Käytävän korkeus on 2,5 metriä.

Ohje: Aloita piirtämällä a-kohdan tilanteesta mallikuva. Merkitse kapean käytävän puolella olevan putken osan pituutta kirjaimella $x$.

 1. Enintään 7,0 metriä pitkä putki.

  Mutkaan mahtuvan putken pituutta eri asennoissa voidaan kuvata funktiolla $$ f(x) = x + \frac{3x}{\sqrt{x^2 - 4}}. $$ Sen derivaatalla on yksi nollakohta: $$ x = \sqrt{4 + 2\sqrt[3]{18}}. $$ Kulkukaaviosta nähdään, että tämä on putken pituuden minimikohta, eli hankalimmassa kohdassa putken pituus saa olla enintään $$ f\left(\sqrt{4 + 2\sqrt[3]{18}}\right) \approx 7{,}0. $$
 2. Enintään 7,4 metriä pitkä putki.

 1. Sievennä lauseke $$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a^2}}},$$ kun $a \geq 0$.
 2. Luku on yhtä suuri kuin puolet sen neliöjuuresta. Määritä kaikki tällaiset luvut.

[Pitkä S2016/2a & S2014/2b]

 1. \begin{align*} \sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a^2}}} &= \sqrt{a\sqrt{a^2}} \\ &= \sqrt{a^2} \\ &= a \end{align*}
 2. Kysytyt luvut ovat $0$ ja $\dfrac{1}{4}$.

 1. Piirrä kuva epäyhtälöiden $$0 \leq y \leq \sqrt{\left| x \right|}$$ määräämästä tasoalueesta, kun $-1 \leq x \leq 1$.
 2. Ratkaise yhtälö $$x\sqrt{1+x} = \sqrt{2x}.$$ [Pitkä K2015/2]

 1. Kuva tasoalueesta:
 2. Yhtälö toteutuu, jos ja vain jos $x = 0$ tai $x = 1$.

Ympyräsektorin säde on 3 ja keskuskulman suurus on $\alpha$. Sektori taivutetaan ympyräpohjaisen kartion vaipaksi. Mikä on kulman $\alpha$ tarkka arvo silloin, kun kartion tilavuus on mahdollisimman suuri?

[Pitkä S2017/6]

Kulma $\alpha = 2\pi\sqrt{\dfrac{2}{3}}$.

Kartion pohjaympyrän kehän pituus on $3\alpha$ ja säde $$ r = \frac{3\alpha}{2\pi}. $$ Kartion sivujanan pituus on $3$, joten kartion korkeudeksi saadaan Pythagoraan lauseen avulla välivaiheiden jälkeen $$ h = \frac{3}{2\pi}\sqrt{4\pi^2 - \alpha^2}. $$ Kartion tilavuus on $$ V = \frac{\pi}{3}r^2h = \frac{9}{8\pi^2}\alpha^2\sqrt{4\pi^2 - \alpha^2}, $$ missä $0 \leq \alpha \leq 2\pi$. Suurin arvo löytyy derivaatan nollakohdasta tai välin päätepisteistä. Derivointia voi helpottaa teoreeman 5 avulla.

Suoran ympyräkartion muotoista telttaa varten on varattu 16 neliömetriä kangasta. Kangasta ei käytetä teltan pohjaan. Määritä pohjaympyrän halkaisija silloin, kun teltan tilavuus on suurin mahdollinen.

Kuva: indios.cz

[Pitkä K2015/9]

Kysytty lattian halkaisija on $$2r = \dfrac{8}{\sqrt[4]{3\pi^2}}.$$

Teltan vaipan ala $A = \pi rs = 16$, joten sivujana on $$ s = \frac{16}{\pi r}. $$ Teltan korkeus on $$ h = \sqrt{s^2 - r^2}. $$ Kartion tilavuus on \begin{align*} V &= \frac{\pi}{3}r^2h \\[2mm] &= \frac{1}{3}\pi r^2\sqrt{\frac{256}{\pi^2r^2} - r^2} \\[2mm] &= \frac{1}{3}\sqrt{256r^2 - \pi^2r^6}. \end{align*} Tutkitaan, missä juurrettava $$f(r) = 256r^2 - \pi^2r^6$$ saa suurimman arvonsa, sillä tällöin myös tilavuusfunktio $V(r)$ saa suurimman arvonsa. Derivaattafunktiolla on kolme nollakohtaa, mutta positiivisia niistä on vain yksi: $$ r = \frac{4}{\sqrt[4]{3\pi^2}} $$ Esimerkiksi kulkukaavion avulla havaitaan, että funktio $f$ saa tässä kohdassa suurimman arvonsa.

Mikä paraabelin $y = 5-x^2$ piste on lähinnä origoa? Piirrä kuvio.
[Pitkä K2009/9]

Lähinnä origoa ovat paraabelin pisteet $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$ ja $\left(-\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$.

Ratkaise yhtälön $$ \sqrt{2-x} = x + 2 $$ reaalijuuret.
[Pitkä S2008/7]

Yhtälöllä on täsmälleen yksi ratkaisu: $$ x = \frac{-5 + \sqrt{17}}{2} $$

Määritä funktion $$ f(x) = x + \sqrt{9-x^2}, $$ missä $-3 \leq x \leq 3$ suurin ja pienin arvo. Piirrä funktion kuvaaja.
[Pitkä K2008/9]

Pienin arvo on $f(-3) = -3$ ja suurin arvo on $$ f\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right) = 3\sqrt{2}. $$

Suoran kolmisivuisen pyramidin pohja on tasasivuinen kolmio. Pyramidin sivusärmän pituus on 60 cm. Miten on pohjasärmän pituus valittava, jotta pyramidin tilavuus olisi mahdollisimman suuri?
[Pitkä S2007/7]

Sivusärmän pituudeksi on valittava $60\sqrt{2} \text{ cm } \approx 84{,}9 \text{ cm.}$

Ratkaise yhtälö $$ \sqrt{x-2} = 1 + \frac{2}{\sqrt{x-2}} $$
[Pitkä S2000/2]

$x = 6$

Ympyrälevystä, jonka säde on $r$, leikataan pois sektori, ja jäljelle jäänyt osa taivutetaan suoran ympyräkartion vaipaksi. Määritä pois leikatun sektorin keskuskulma asteen tarkkuudella, kun kartion tilavuus on mahdollisimman suuri.
[Pitkä S2008/9]

Poisleikatun sektorin keskuskulma on noin $66^\circ$.

Pallon tilavuus on alussa nolla ja kasvaa sen jälkeen tasaisella nopeudella $120 \text{ cm}^3$ sekunnissa.

 1. Muodosta funktio $V(t)$, joka ilmaisee pallon tilavuuden $t$ sekunnin kuluttua.
 2. Jos tunnet pallon tilavuuden, miten saat selville pallon säteen? Muodosta funktio $r(t)$, joka ilmaisee pallon säteen $t$ sekunnin kuluttua.
  Vinkki: kertaa tarvittaessa MAA3-kurssin teoreema 21.
 3. Millä nopeudella pallon säde kasvaa 2 sekunnin kuluttua? Entä 4 sekunnin kuluttua? Anna vastaukset millimetrin tarkkuudella.
 4. Millä nopeudella pallon pinta-ala kasvaa 0,5 sekunnin kuluttua? Entä 3 sekunnin kuluttua? Anna vastaukset neliömillimetrin tarkkuudella.
  Vinkki: MAA3-kurssin teoreema 21 ja MAA7-kurssin teoreema 23.

 1. $V(t) = 120t$.
 2. Yhtälöstä $$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$ saadaan ratkaistua $$ r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}. $$ Siten $$ r(t) = \sqrt[3]{\frac{90t}{\pi}}. $$
 3. Derivaattafunktio on $$ r'(t) = \frac{30}{\pi}\sqrt[3]{\frac{\pi^2}{8100t^2}}. $$ Siten \begin{align*} r'(2) &\approx 0{,}6 \text{ cm/s} \\ r'(4) &\approx 0{,}4 \text{ cm/s.} \end{align*}
 4. Pinta-alan ilmaisee funktio $$ A(t) = 4\pi (r(t))^2. $$ Sen derivaattafunktio on \begin{align*} A'(t) &= 4\pi\cdot 2r(t) \cdot r'(t) \\[2mm] &=8\pi \sqrt[3]{\frac{90t}{\pi}} \frac{30}{\pi}\sqrt[3]{\frac{\pi^2}{8100t^2}} \\[2mm] &= 240 \sqrt[3]{\frac{\pi}{90t}}. \end{align*} Siten \begin{align*} A'(2) &\approx 62{,}25 \text{ cm}^2/\text{s} \\ A'(4) &\approx 49{,}41 \text{ cm}^2/\text{s.} \end{align*}

Varmista, että olet oppinut tämän luvun keskeiset asiat tekemällä itsearviointitesti opetus.tv:n polku-palvelussa. Samalla harjoittelet omien ratkaisujesi pisteyttämistä pisteytysohjeiden avulla.