Kisallioppiminen.fi Logo

kisallioppiminen.fi MAA8 - Tilastot ja todennäköisyys (LOPS2019)

$\def\vi{\bar{\imath}} \def\vj{\bar{\jmath}} \def\vv{\bar{v}} \def\vu{\bar{u}} \def\vw{\bar{w}} \def\va{\bar{a}} \def\vb{\bar{b}} \def\vc{\bar{c}} \def\vk{\bar{k}} \def\vn{\bar{n}} \def\pv{\overline} \def\R{\mathbb{R}} \def\Q{\mathbb{Q}} \def\N{\mathbb{N}} \def\Z{\mathbb{Z}} \def\pa{\mathopen]} \def\pe{\mathclose[} \def\lb{\mathop{\mathrm{lb}}} \require{color} \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} \require{mediawiki-texvc} $

MAA8 - Tilastot ja todennäköisyys

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa havainnollistaa diskreettiä tilastollista jakaumaa sekä määrittää ja tulkita jakauman tunnuslukuja
 • osaa havainnollistaa kahden muuttujan yhteisjakaumaa sekä määrittää korrelaatiokertoimen ja regressiokäyrän
 • perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
 • perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja laskusääntöihin
 • ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja tulkitsemaan sitä
 • osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä tilastollisen tiedon esittämisessä
 • osaa hyödyntää ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä sekä todennäköisyyksien laskemisessa.

Keskeiset sisällöt

 • keskiluvut ja keskihajonta
 • korrelaatio ja lineaarinen regressio
 • klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
 • permutaatiot ja kombinaatiot
 • todennäköisyyden laskusäännöt
 • binomijakauma
 • diskreetti todennäköisyysjakauma
 • diskreetin jakauman odotusarvo

Kurssimateriaali on jaettu xxx lukuun: xxxx, xxxx, xxxx ja xxxx.

Pääajatus kurssimateriaalissa on, että matematiikkaa oppii parhaiten tekemällä matematiikkaa. Materiaali on tämän vuoksi kirjoitettu niin, että teet tehtäviä käytännössä koko ajan. Jokainen luku sisältää kolme eri tehtäväsarjaa. Ensimmäisen tehtäväsarjan tehtävät ovat teorian seassa. Tarkoitus on, että etenet materiaalissa tekemällä jokaisen näistä tehtävistä. Voit hyvin tehdä tehtäviä yhdessä kaverin kanssa ja voit kysyä opettajalta heti, jos et ymmärrä jotain asiaa. Asia voi olla jokin tietty tehtävä, teoriassa oleva virke tai esimerkiksi vieras matemaattinen symboli. Pääasia on, että sinä itse teet tehtävät ja ymmärrät, mitä teet. Tämän tehtäväsarjan jälkeen kyseisen luvun teoria on käsitelty ja on aika harjoitella ja syventää juuri opittua. Ennen tätä opettaja pitää ehkä yhteisen opetustuokion tai -keskustelun, jossa pohditaan yhdessä luvun keskeisiä asioita tai työskentelyssä esiin tulleita haastavia kohtia. Mahdollisen opetustuokion jälkeen jatka harjoittelua luvun lopussa olevien kahden tehtäväsarjan tehtävien avulla. Luonnollisesti mitä enemmän harjoittelet, sitä paremmaksi tulet. Kun olet valmis, tee luvun lopussa oleva(t) itsearviointitesti(t). Niiden tarkoitus on kertoa sinulle, oletko ymmärtänyt luvun olennaiset asiat ja kehittää samalla oman oppimisesi arviointia, joka on tärkeä tulevaisuuden taito. Testeissä pärjääminen ei vielä tarkoita, että osaat luvun asiat esimerkiksi kiitettävällä tasolla, vaan testit keskittyvät vahvan perusosaamisen tutkimiseen. Ennen siirtymistä seuraavaan lukuun opettaja haluaa ehkä vielä koota luvussa opittuja asioita sekä antaa palautetta oppimisesta ja sen etenemisestä yhteisessä opetuskeskustelussa.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan tilastotiede on todennäköisyyslaskentaan perustuva tiede, joka tutkii tilastollisten tietojen keräämistä, käsittelyä ja tältä pohjalta tehtävää päättelyä, statistiikka. Tässä modulissa keskitymme harjoittelemaan joidenkin tilastollisten ominaisuuksien tutkimista valitussa joukossa. Syvällisempien tilastollisien johtopäätöksien tekeminen edellyttää tyypillisesti sellaista ymmärrystä tietojen keräämisestä, mittaustekniikoista ja tietoainieston virheistä, jota ei käsitellä tässä modulissa.

Tilastolliset tunnusluvut

Tämän luvun tavoitteena on, että pystyt xxxx. Osaat

 • xxxxx
 • xxxxx
 • xxxxx.

Kiinnistava aloitus tilastojen merkityksestä yhteiskunnassa esim. korona.

Tässä luvussa tutkitaan Suomessa asuvia lapsiperheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsiperheitä koskevat tiedot on poimittu Tilastokeskuksen sivulta. Tämä lähestyminen seuraa kevään 2020 lyhyen matematiikan ylioppilaskokeen tehtävää 6.

Tutkimista varten määritellään muutamia tilastotieteen keskeisiä käsitteitä.

MÄÄRITELMÄ: HAVAINTOYKSIKKÖ JA HAVAINTOARVO

Tutkittavan joukon alkioita kutsutaan havaintoyksiköiksi. Havaintoyksikköön liittyvää arvoa tai suuretta kutsutaan havaintoarvoksi.

Tässä tutkittava joukko on Suomessa asuvat lapsiperheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Jokainen perhe on havaintoyksikkö ja perheen alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä on havaintoarvo.

Aleksanteri tutkii kotipihallaan pesivien lintujen linnunpönttöjen asukkaat. Niissä pesii sinitiainen, kirjosieppo, sinitiainen, kirjosieppo, punarinta ja sinitiainen.

 1. Mikä Aleksanterin tutkimuksessa on havaintoyksikkö?
 2. Mikä Aleksanterin tutkimuksessa on havaintoarvo?

 1. Linnunpöntöt ovat havaintoyksiköitä, niitä on kuusi kappaletta.
 2. Jokaiseen havaintoyksikköön liittyy suure, joka on linnun laji. Linnun laji on siis havaintoarvo.

Tilastolliseksi muuttujaksi kutsutaan funktiota, joka kuvaa jokaisen havaintoyksikön sitä vastaavalle havaintoarvolle. Kommentti: nyt tämä on irrallinen; joko lisää tietoa tai pois.

Tässä moduulissa tutustutaan vain tilanteisiin, joissa havaintoarvoja on äärellinen määrä tai joissa havaintoarvot voidaan numeroida luonnollisilla luvuilla. Tällaisia tilanteita kutsutaan diskreeteiksi. Jos tutkittava ominaisuus voi saada mitä tahansa reaalilukuarvoja jollakin välillä, kuten koulun oppilaiden pituudet, ei kyse ole diskreetistä tilanteesta. Näitä tilanteita tutkitaan moduulissa MAA12.

Jos joukossa on vähän havaintoyksiköitä, niin havaintoarvot voi esittää luettelemalle ne peräkkäin. Jos havaintoyksiköitä on paljon, niin havaintoarvojen luetteleminen on epäkäytännöllistä ja epähavainnollista. Tällöin havaintoyksiköt pitää luokitella. Luokittelussa lasketaan, kuinka moni havaintoyksikkö vastaa kutakin havaintoarvoa. Jos havaintoarvoja on hyvin paljon, täytyy ne ensin luokitella sopiviin luokkiin ennen havaintoyksikköjen laskemista.

Lapsiperheiden luokittelussa lasketaan, kuinka monessa perheessä, eli havaintoyksikössä, on yksi lapsi (havaintoarvo 1), kuinka monessa on kaksi lasta (havaintoarvo 2), jne. Tiedot on koottu alla olevaan taulukoon:

Lasten lkm $f$
1 241709
2 220116
3 75326
4 18409
5 5493
6 2289
7 1235
8 751
9 476
10 262
11 117
12 41
13 12
14 3
15 0
16 3
Yhteensä 566242

Yllä olevassa taulukossa ensimmäinen sarake "Lasten lkm" vastaa aineiston eri havaintoarvoja. Toinen sarake $f$ taas kertoo perheiden lukumäärän. Luku 15 ei ole havaintoarvo, koska missään perheessä ei ole 15 lasta. Se vaikuttaa mahdolliselta havainnolta, koska suurempiakin perheitä on olemassa. Sanotaan, että luku 15 on mahdollinen havaintoarvo, ja se otetaan tämän takia mukaan.

Lasten lukumääränä 17 myös on mahdollinen havaintoarvo; huomaa, että nolla ei ole mahdollinen havaintoarvo, koska tutkitaan perheitä, joissa on lapsia. Luokittelussa lapsiperheisiin liittyvät mahdolliset havaintoarvot rajataan ottamalla mukaan vain kaikki mahdollisuudet pienimmän havaintoarvon ja suurimman havaintoarvon väliltä.

MÄÄRITELMÄ: MAHDOLLINEN HAVAINTOARVO

Mahdollinen havaintoarvo on arvo tai suure, johon jokin havaintoyksikkö voisi liittyä.

Aleksanteri jatkaa linnunpönttöjen tutkimista tutkimalla myös naapurien linnunpöntöt.

 1. Anna esimerkki lintulajista, joka on mielekäs mahdollinen havaintoarvo
 2. Anna esimerkki lintulajista, joka ei ole mielekäs mahdollinen havaintoarvo.

 1. Kaikki havaintoarvot ovat mahdollisia havaintoarvoja, joten Aleksanterin pihan lintulajit (havaintoarvot) kelpaavat vastaukseksi. Myös esimerkiksi talitiainen on mielekäs mahdollinen havaintoarvo.
 2. Strutsi, koska se ei pesi pöntössä.

Luku, joka kertoo, kuinka moni havaintoyksikkö liittyy havaintoarvoon, on frekvenssi.

Yllä olevasta taulukosta nähdään esimerkiksi, että havaintoarvon 10 frekvenssi on 262, eli kymmenlapsisia perheitä on Suomessa 262 kappaletta. Jos mahdollinen havaintoarvo ei ole havaintoarvo, niin siihen ei liity yhtään havaintoyksikköä, joten sen frekvenssi on nolla.

MÄÄRITELMÄ: FREKVENSSI JA SUHTEELLINEN FREKVENSSI

Mahdollisen havaintoarvon frekvenssi on sitä vastaavien havaintoyksiköiden lukumäärä. Frekvenssiä merkitään yleensä kirjaimella $f$.

Mahdollisen havaintoarvon suhteellinen frekvenssi on sen havaintoyksiköiden osuus kaikista havaintoyksiköistä. Suhteellista frekvenssiä merkitään yleensä symbolilla $f$ %.

Esimerkiksi voidaan laskea, että kolmilapsisia perheitä on Suomessa $\frac{75326}{566242}=0{,}1330\ldots\approx 13{,}3$ %, joten havaintoarvon 3 suhteellinen frekvenssi on $13{,}3$ %.

Tehtävänä on täydentää taulukkoon suhteelliset frekvenssit.

Lasten lkm $f$
1 241709
2 220116
3 75326
4 18409
5 5493
6 2289
7 1235
8 751
9 476
10 262
11 117
12 41
13 12
14 3
15 0
16 3
Yhteensä 566242
 1. Laske yksilapsisten perheiden osuus kaikista perheistä, eli havaintoarvon 1 suhteellinen frekvenssi.
 2. Kopioi taulukko maalaamalla solut ja liitä tiedot taulukkolaskentaohjelmaan, esimerkiksi LibreOffice Calc- ohjelmaan.
 3. Syötä suhteellisen frekvenssin sarakkeeseen havaintoarvoa 1 vastaavalle riville a-kohdan lausekkeesi kaavana. Jos luku 241709 on solussa B1, niin kirjoita viereiseen soluun =B1/566242*100 ja paina enter.
 4. Kopioi kaava jokaiseen havaintoarvoon tarttumalla edellisen kohdan solun oikeasta alakulmasta kiinni ja maalaamalla sarake Yhteensä-riville asti.
 5. Tarkista vastauksesta, saitko tehtyä samanlaisen taulukon.

 1. Koska tilastossa on lapsiperheitä yhteensä 566242 kappaletta, niin yksilapsisten perheiden osuus kaikista aineiston perheistä on $$\frac{241709}{566242}\approx 42,7\ \%.$$
 2. Taulukkolaskentaohjelman avulla saadaan seuraava taulukko:
  Lasten lkm $f$ $f$ %
  1 241709 42,7 %
  2 220116 38,9 %
  3 75326 13,3 %
  4 18409 3,3 %
  5 5493 1,0 %
  6 2289 0,4 %
  7 1235 0,2 %
  8 751 0,1 %
  9 476 0,08 %
  10 262 0,05 %
  11 117 0,03 %
  12 41 0,007 %
  13 12 0,002 %
  14 3 0,0005 %
  15 0 0 %
  16 3 0,0005 %
  Yhteensä 566242 100 %

Mahdollisten havaintoarvojen ja suhteellisten frekvenssien muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan jakaumaksi. Jakaumiin tutustutaan tarkemmin luvussa jakaumat.

Aleksin kotipihalla pesii sinitiainen, kirjosieppo, sinitiainen, kirjosieppo, punarinta ja sinitiainen. Kerää lintulajien frekvenssit ja suhteelliset frekvenssit taulukkoon.

Havaintoarvo $f$ $f$ %
punarinta 1 $\frac{1}{6}\approx 16,7\ \%$
kirjosieppo 2 $\frac{2}{6}\approx 33,3\ \%$
sinitiainen 3 $\frac{3}{6}=50\ \%$
Yhteensä 6 100 %

Suomessa on yhteensä 311 kuntaa. Asukasluvultaan suurin on Helsinki (635181 asukasta). Manner-Suomen pienin kunta on Luhanka (756 asukasta) ja Ahvenanmaan pienin kunta on Sottunga (96 asukasta). Melkein kaikissa kunnissa on eri määrä asukkaita, joten havaintoarvot täytyy luokitella ennen frekvenssien laskemista.

Kuntaliiton verkkosivujen (luettu 21.10.2020) kuvassa kunnat, eli havaintoyksiköt, on luokiteltu asukasmäärän, eli havaintoarvon, mukaan viiteen eri luokkaan.

 1. Miten asukasmäärät on luokiteltu?
 2. Mitä tarkoittavat kuvan luvut 21, 34, 43, 80 ja 133?
 3. Laske luokkien suhteelliset frekvenssit.

 1. alle 5000 asukasta, 5000–10000 asukasta, 10001–20000 asukasta, 20001–50000 asukasta ja yli 50000 asukasta.
 2. Luokkien frekvenssit.

Summafrekvenssi ja suhteellinen summafrekvenssi???

Aineistoja tutkittaessa mielenkiinnon kohteena on usein löytää aineiston "tyypillisin" tai "keskimmäisin" tapaus. Tätä kuvaamaan käytetään erilaisia keskilukuja. Niiden määrittämisen mielekkyys riippuu havaintoarvojen luonteesta, eli siitä mitä on mielekästä kutsua "tyypilliseksi" kyseisessä aineistossa.

Yksi keskiluku on aineiston yleisin havaintoarvo. Lapsiperheitä tutkiessa huomattiin, että yksilapsisia perheitä on havaintoyksiköistä kaikkein eniten. Tilastotieteessä yleisintä havaintoarvoa kutsutaan moodiksi.

MÄÄRITELMÄ: MOODI

Moodi on havaintoarvo, jolla on suurin frekvenssi. Jos useammalla havaintoarvolla on suurin frekvenssi, niin ne kaikki ovat moodeja.

Havaintoarvot noudattavat luokitteluasteikkoa, jos arvot voidaan ainoastaan luokitella, mutta niitä ei voi asettaa suuruusjärjestykseen. Tällaisia ovat esimerkiksi silmien väri, sukupuoli, asuinkunta jne.

Aleksanterin kotipihalla pesii sinitiainen, kirjosieppo, sinitiainen, kirjosieppo, punarinta ja sinitiainen.

 1. Noudattavatko arvot luokitteluasteikkoa?
 2. Mikä on niiden moodi?

 1. Lintulajeija ei voi laittaa suuruusjärjestykseen, mutta ne voidaan luokitella. Eli kyseessä on luokitteluasteikko.
 2. Moodi on "sinitiainen".

Havaintoarvot noudattavat järjestysasteikkoa, jos arvot voidaan asettaa suuruusjärjestykseen. Tälläisiä ovat esimerkiksi sotilasarvo tai ylioppilastutkinnon arvosanat (I, A, ..., E, L). Peruslaskutoimitukset eivät ole sallittuja (numeerisella) järjestysasteikolla, koska luokkien väliset etäisyydet voivat olla erisuuria.

Ylioppilastutkinnossa arvosanat rinnastetaan lukuihin seuraavasti: I vastaa lukua 0, A vastaa lukua 2, B vastaa lukua 3, ..., E vastaa lukua 6 ja L vastaa lukua 7. Ajatellaan seuraavaa tilannetta:

"Maija ja Matti kävivät uusimassa matematiikan ylioppilaskokeen. Maija sai korotettua arvosanasta I arvosanaan B ja Matti arvosanasta M arvosanaan L."

Voidaanko tästä päätellä, että Maijan parannus on suurempi kuin Matin? Perustele.

Ei voida, koska emme tunne eri havaintoarvojen välisiä etäisyyksiä. Maijan arvosanan parannus 3 ei kuvaa arvosanojen I ja B välistä etäisyyttää, kuten ei myöskään Matin arvosanan parannus 2 arvosanojen M ja L välistä etäisyyttä. Koska luvut eivät kuvaa etäisyyksiä, niin niitä ei voi verrata.

Järjestysasteikolla havaintoarvoille voidaan määrittää moodin lisäksi mediaani.

MÄÄRITELMÄ: MEDIAANI

Mediaani on suuruusjärjestykseen järjestettyjen havaintoarvojen keskimmäinen havaintoarvo, jos havaintoarvoja on pariton määrä tai jos parillisessa tapauksessa kaksi keskimmäistä arvoa ovat samat. Jos parillisessa tapauksessa kaksi keskimmäistä havaintoarvoa ovat erisuuret, niin silloin mediaan on nämä molemmat arvot.

LISÄTIETO:

Välimatka-asteikolla parillisessa tapauksessa mediaani voi vaihtoehtoisesti olla keskimmäisten lukujen keskiarvon.

Kirjoittamalla lapsiperhe-esimerkissä kaikki havaintoarvot eli kaikkien perheiden lasten lukumäärät peräkkäin suuruusjärjestykseen saamme: $${\tiny \underbrace{1, \ldots, 1}_{241\,709\text{kpl}}, \underbrace{2, \ldots, 2}_{220\,116\text{kpl}}, \underbrace{3, \ldots, 3}_{75\,326\text{kpl}}, \underbrace{4, \ldots, 4}_{18\,409\text{kpl}}, \underbrace{5, \ldots, 5}_{5\,493\text{kpl}}, \underbrace{6, \ldots, 6}_{2\,289\text{kpl}}, \underbrace{7, \ldots, 7}_{1\,235\text{kpl}}, \underbrace{8, \ldots, 8}_{751\text{kpl}}, \underbrace{9, \ldots, 9}_{476\text{kpl}}, \underbrace{10, \ldots, 10}_{262\text{kpl}}, \underbrace{11, \ldots, 11}_{117\text{kpl}}, \underbrace{12, \ldots, 12}_{41\text{kpl}}, \underbrace{13, \ldots, 13}_{12\text{kpl}}, 14, 14, 14, 16, 16, 16. }$$

Tässä on yhteensä 566242 lukua, joka on parillinen määrä. Näin ollen keskimmäistä lukua ei ole. Ensimmäisen puolikkaan viimeinen luku on 2, kuten myös toisen puolikkaan ensimmäinen luku. Mediaani on siis 2.

Laske alla olevaan taulukkoon suhteelliset frekvenssit. Pystyykö pelkistä suhteellisista frekvensseistä määrittämään mediaanin?

Arvosana 4 5 6 7 8 9 10
Lkm 1 0 3 1 2 1 2
$f$ %

Havaintoarvot noudattavat välimatka-asteikkoa, jos arvojen erotus on mielekkäästi tulkittavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kouluarvosana, vuosiluku, jne.

Esimerkiksi mineraalien luokittelussa ja tunnistamisessa käytetään kovuutta kuvaava Mohsin asteikkoa. Se on esimerkki järjestysasteikosta, joka ei ole välimatka-asteikko. Tämä käy ilmi seuraavasta lainauksesta:
"Mineraalit on jaettu kymmeneen kovuusluokkaan ns. Mohsin kovuusasteikon mukaan. Asteikossa ylemmän luokan mineraalilla kyetään naarmuttamaan alemman luokan mineraalia. [...] Asteikko ei ole läheskään tasavälinen, minkä paljastaa mineraalien todellisia kovuuksia kuvaava ns. Rosiwallin asteikko."
Kalle Taipale: Kivet ja mineraalit Suomen luonnossa, Otava, 2010, s. 78.

LISÄTIETO: SUHDEASTEIKKO

Havaintoarvot noudattavat suhdeasteikkoa, jos arvojen erotus on mielekkäästi tulkittavissa ja muuttujan arvoilla on jokin absoluuttinen nollakohta. Suhdeasteikko on aina välimatka-asteikko. Esimerkiksi pituus ja rahan määrä ovat suhdeasteikkoja.

Välimatka-asteikolla voi laskea moodin ja mediaanin lisäksi keskiarvon.

MÄÄRITELMÄ: KESKIARVO

(Aritmeettinen) keskiarvo on havaintoarvojen summa jaettuna havaintoyksiköiden lukumäärällä.

Edellä määritelty keskiarvo on "aritmeettinen keskiarvo", mutta sana "aritmeettinen" jätetään pois, koska tässä moduulissa ei käsitellä muita keskiarvoja. Muita yleisesti käytettyjä keskiarvoja ovat "geometrinen keskiarvo" ja "harmoninen keskiarvo".

Tutkitaan lapsiperhe-esimerkin lasten lukumäärän (aritmeettista) keskiarvoa. Lasketaan lasten lukumäärä kertomalla ensin lasten lukumäärät niiden frekvensseillä ja laskemalla sitten saadut luvut yhteen: $$ \begin{split} &241\,709 \cdot 1 + 220\,116 \cdot 2 + 75\,326 \cdot 3 + 18\,409 \cdot 4 + 5\,493 \cdot 5 + 2\,289 \cdot 6 + 1\,235 \cdot 7 + 752 \cdot 8\\ &\quad + 476 \cdot 9 + 262 \cdot 10 + 117 \cdot 11 + 41 \cdot 12 + 12 \cdot 13 + 3 \cdot 14 +0 \cdot 15 + 3 \cdot 16 =1\,046\,336 \end{split} $$ ja jaetaan se perheiden lukumäärällä $$ \frac{1\,046\,336}{566\,242}\approx 1{,}85. $$ Näin ollen lapsiperheiden lasten lukumäärän keskiarvo on noin 1,85.

Syötä aiemman lapsiperheiden kokoa kuvaavan taulukon luvut tietokoneohjelmaan, ja laske ohjelman avulla moodi, keskiarvo ja mediaani. Tarkista, että saat samat vastaukset kuin tässä materiaalissa.

Huomaa, että lapsiperhe-esimerkissä moodi, keskiarvo ja mediaani ovat kaikki eri lukuja. Ne voivat olla kaikki samoja, kaksi on samoja ja yksi on eri tai kaikki eri lukuja.

Anna esimerkki kokonaislukujen 4, ..., 10 havaintoarvoista, jossa

 1. moodi, mediaani ja keskiarvo ovat samoja
 2. moodi ja mediaani ovat samoja mutta keskiarvo eroaa näistä,
 3. moodi, mediaani ja keskiarvo ovat kaikki eri suuria.

Ovatko seuraavat väitteet totta?

 1. Mediaani on aina suurempi kuin moodi.
 2. Moodi on aina pienempi kuin keskiarvo.
 3. Keskiarvo ja mediaani eivät voi olla yhtä suuria.

Huomaa, että järjestysasteikossa havaintoarvot voidaan samaistaa mihin tahansa kasvavaan kokoelmaan lukuja. Samaistuksen jälkeen keskiarvon tekninen laskeminen on mahdollista, mutta saatu tulos ei välttämättä kerro mitään alkuperäisestä tilanteesta, kuten seuraavassa esimerkissä.

Olisiko seuraavat tehtävät TSII?

Aleksanteri on lähdössä Kemijärveltä maastopyörävaellukselle. Hän luokittelee kiinnostavat kohteet kolmeen luokkaan: luokassa 1 etäisyys Kemijärveltä on alle 50 km, luokassa 2 etäisyys Kemijärveltä on 50--150 km, luokassa 3 etäisyys Kemijärveltä on yli 150 km.

Nyt havintoyksikköinä ovat paikat ja havaintoarvoina numerot 1, 2 ja 3. Havaintoarvot muodostavat järjestysasteikon, mutta eivät välimatka-asteikkoa. Miksi?

Esimerkiksi Savukosken kuntakeskus kuuluu luokkaan 2 ja Kemihaara luokkaan 3. Nyt Kemihaaran ja Savukosken kuntakeskuksen luokkien erotuksella $3-2 =1$ ei ole järkevää tulkintaa. Siitä ei esimerkiksi voi päätellä mitään Kemihaaran ja Savukosken kuntakeskuksen välisestä etäisyydestä. Myöskään luokkien keskiarvolla $\frac{2+3}{2}= \frac52$ ei ole järkevää tulkintaa.

Lomakkeissa kysytään usein koulutusta. Mitkä keskiluvut voidaan määrittää, jos vastausvaihtoehdot ovat

 1. peruskoulu, ammattikoulu, lukio, alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, jatkotutkinto,
 2. peruskoulu, 2. asteen koulutus, korkeakoulututkinto, jatkotutkinto?

Keksi esimerkkejä havaintoarvioista, joille voit soveltaa

 1. moodia, mutta et mediaania,
 2. moodia ja mediaania, mutta et keskiarvoa,
 3. moodia, mediaania ja keskiarvoa?

Eri havaintoarvojen joukoilla voi olla sama keskiarvo, esimerkiksi silloin, kun joukot ovat 5, 7, 9 ja 7, 7, 7. Keskiarvo ei siis kerro, miten havaintoarvot ovat jakautuneet. Tutustumme tässä luvussa keskihajontaan., joka kuvaa havaintoarvojen jakautumista keskiarvon ympärille. Tässä luvussa ajattelemme, että meillä on käytössä välimatka-asteikko, jolloin voimme laskea havaintoarvojen erotuksia.

MÄÄRITELMÄ: VAIHTELUVÄLI

Pienin ja suurin havaintoarvo määräävät vaihteluvälin. Vaihteluvälin pituus on suurimman ja pienimmän havaintoarvon erotus.

Alla olevassa taulukossa on Tuulian ja Lukan koearvosanoja. Molemmilla on sama keskiarvo 8, sama vaihteluväli $[6, 10]$ ja sama vaihteluvälin pituus $10-6=4$, mutta siitä huolimatta näyttää siltä, että Tuulian arvosanoissa on enemmän vaihtelua.

Arvosana 4 5 6 7 8 9 10
Tuulia (lkm %) 0 0 3 0 1 0 3
Luka (lkm %) 0 0 1 1 3 1 1

MÄÄRITELMÄ: KESKIHAJONTA

Keskihajonta on $$ \sqrt{\frac1n \sum_{j=1}^n (x_i - \bar x)^2} ~, $$ missä $x_1, \ldots, x_n$ ovat havaintoarvot ja $\bar x$ on niiden keskiarvo. Keskihajontaa merkitään usein kirjaimella $\sigma$.

Jatketaan Tuulian ja Lukan koearvosanojoen analysointia ja lasketaan Tuulian ja Lukan koearvosanojen keskihajonta, yllä olevan taulukon tiedoilla. Molempien koearvosanojen keskiarvo on 8. Tuulian koearvosanojen keskihajonta on $$ \begin{split} &\sqrt{\frac{1}{7}\left( (6-8)^2+ (6-8)^2 +(6-8)^2 + (8-8)^2 + (10-8)^2+ (10-8)^2+ (10-8)^2\right)}\\ &= \sqrt{\frac{1}{7}\left(4+4+4+0+4+4+4\right)} \approx 1{,}9 \end{split} $$ ja Lukan koearvosanojen keskihajonta on $$ \begin{split} &\sqrt{\frac{1}{7}\left((6-8)^2+ (7-8)^2 +(8-8)^2 + (8-8)^2 + (8-8)^2+ (9-8)^2+ (10-8)^2\right)}\\ &= \sqrt{\frac{1}{7}\left(4+1+0+0+0+1+4\right)} \approx 1{,}2. \end{split} $$ Kuten aiemmin jo huomattiin, Tuulian koearvosanoissa on enemmän vaihtelua kuin Lukan.

Tilastokeskuksen sivuilta osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/til/lop/index.html löyttyy taulukko lukion opiskelijamääristä maakunnittain. Lataa aineisto ja laske siitä tietokoneohjelmalla moodi, mediaani, keskiarvo ja keskihajonta.

Jos kahden joukon havaintoarvoilla on sama keskiarvo ja sama keskihajonta, niin ovatko joukot välttämättä samoja?

Diagrammeilla voidaan havainnollistaa ja konkretisoida havaintoaineistoja. Pylväsdiagrammi sopii esimerkiksi absoluuttisten määrien esittämiseen, kun taas ympyrädiagrammi havainnollistaa hyvin suhteita. Diagrammin tyyppiä valitessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että diagrammi havainnollistaa haluttua asiaa.

Alla olevissa diagrammeissa on esitetty lapsiperheiden kokonaismäärä ja suhteellinen osuus:

Tutustu ohjelmistosi eri diagrammeihin. Analysoi eri diagrammityyppien hyviä ja huonoja puolia.

 1. Mitkä niistä sopivat aiemman Esimerkin 1 pihalinnuista havainnollistamiseen?
 2. Mitkä niistä sopivat lapsiperheiden frekvenssien ja suhteellisten frekvenssien havainnollistamiseen?

Havaintoyksikkö ja -arvo

 1. Anna esimerkki tilanteesta, jossa jokainen ryhmän oppilas on havaintoyksikkö.
 2. Anna esimerkki tilanteesta, jossa havaintoarvoja ovat luonnolliset luvut välillä $10--60$.

 1. Jokaisen ryhmän jäseneen liittyvä havaintoarvo voi olla vaikka silmien väri, syntymäkuukausi, tai vaikka korvien lukumäärä.
 2. Havaintoyksiköitä voisivat olla ryhmän oppilaat ja havaintoarvoja kengän numero.

Juurifunktiot ja -yhtälöt

Selvitä funktion $g$ määrittelyjoukko ja nollakohdat, jos

 1. $g(x) = \sqrt{4x+5} - x$
 2. $g(x) = 2x - 1 + \sqrt{x^2 + 8}$

 1. Funktio on määritelty, jos ja vain jos $x \geq -\frac{5}{4}$.
  Funktiolla on nollakohta $x = 5$.
 2. Funktio on määritelty kaikilla muuttujan arvoilla.
  Funktiolla on nollakohta $x = -1$.

Juuriyhtälöt

Eräs opiskelija sai tehtäväksi ratkaista yhtälön $$ 2x + \sqrt{5-x} = 0. $$ Hän muisti, että neliöjuuresta pääsee eroon toiseen potenssiin korottamalla ja kirjoitti seuraavan ratkaisun: \begin{align*} 2x + \sqrt{5-x} &= 0 \\ (2x)^2 + 5-x &= 0 \\ 4x^2 + 5 - x &= 0 \end{align*} Koska diskriminantti $$D = (-1)^2-4\cdot 4 \cdot 5 = -79$$ on negatiivinen, yhtälöllä ei ole ratkaisuja.

 1. Miten opiskelija voisi tarkistaa, onko hän päätynyt oikeaan johtopäätökseen?
 2. Onko opiskelijan ratkaisu oikein? Tarvittaessa korjaa ratkaisu oikeaksi.

 1. Johtopäätöksen voi varmistaa esimerkiksi piirtämällä funktion $$ f(x) = 2x + \sqrt{5-x} $$ kuvaajan ja katsomalla, leikkaako se $x$-akselin. Mahdolliset leikkauskohdat ovat yhtälön $f(x) = 0$ ratkaisuja.
 2. Ratkaisu ei ole oikein. Ennen toiseen potenssiin korotusta yhtälöä kannattaa muokata niin, että neliöjuurilauseke on yksinään yhtälön toisella puolella: \begin{align*} 2x + \sqrt{5-x} &= 0 \\ 2x &= -\sqrt{5-x}\\ (2x)^2 &= (-\sqrt{5-x})^2 \\ 4x^2 &= 5 - x \\ 4x^2 + x - 5 &=0 \\[2mm] x &= \frac{-1\pm \sqrt{81}}{8} \end{align*} Ratkaisuehdokkaiksi saadaan $x_1 = 1$ ja $x_2 = -1{,}25$. Sijoittamalla huomataan, että yhtälöllä on tasan yksi ratkaisu $x = -1{,}25$.

Juurifunktion derivaatta

Osoita, että käyrät $y = x^2$ ja $$ y = \frac{1}{\sqrt{x}} $$ leikkaavat toisensa kohtisuorasti.

Käyrillä on yksi leikkauspiste $(1,1)$, joka löydetään ratkaisemalla yhtälö $$ x^2 = \frac{1}{\sqrt{x}}. $$ Funktion $f(x) = x^2$ kuvaajan pisteeseen $(1,1)$ asetetun tangentin kulmakerroin on $$ f'(1) = 2\cdot 1 = 2. $$ Funktion $$ g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} $$ kuvaajan pisteeseen $(1,1)$ asetetun tangentin kulmakerroin on $$ g'(1) = -\frac{1}{2 \cdot 1 \cdot \sqrt{1}} = -\frac{1}{2}. $$ Kulmakertoimien tulo on $-1$, joten pisteeseen $(1,1)$ asetetut tangentit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.

Juurifunktion derivaatta

Neliön pinta-ala on alussa nolla ja kasvaa sen jälkeen tasaisella nopeudella $3 \text{ cm}^2$ sekunnissa.

 1. Mikä on neliön pinta-ala
  • 1 sekunnin kuluttua
  • 2 sekunnin kuluttua
  • 3 sekunnin kuluttua
  • 4 sekunnin kuluttua?
 2. Muodosta funktio $A(t)$, joka ilmaisee neliön pinta-alan $t$ sekunnin kuluttua.
 3. Jos tunnet neliön pinta-alan, miten saat selville neliön sivun pituuden? Muodosta funktio $s(t)$, joka ilmaisee neliön sivun pituuden $t$ sekunnin kuluttua.
 4. Millä nopeudella neliön sivun pituus kasvaa 0,5 sekunnin kuluttua? Entä 3 sekunnin kuluttua? Anna vastaukset millimetrin tarkkuudella.

 1. Neliön pinta-ala on
  • $3 \text{ cm}^2$
  • $6 \text{ cm}^2$
  • $9 \text{ cm}^2$
  • $12 \text{ cm}^2$.
 2. $A(t) = 3t$.
 3. Koska neliön pinta-ala on sivun pituuden toinen potenssi ($A = s^2$), saadaan sivun pituus selville ottamalla pinta-alasta neliöjuuri. Siten $s(t) = \sqrt{3t}$.
 4. Derivaattafunktio on $$ s'(t) = \frac{3}{2\sqrt{3t}}. $$ Siten \begin{align*} s'(0{,}5) &= \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 1{,}2 \text{ cm/s} \\[2mm] s'(3) &= 0{,}5 \text{ cm/s.} \end{align*}

Juurifunktion derivaatta

Missä pisteessä funktion $$f(x) = 6\sqrt{x} - x$$ kuvaajalle muuttujan arvon 16 kohdalle piirretty normaali leikkaa

 1. $x$-akselin
 2. $y$-akselin?

Normaalin yhtälö on $y = 4x - 56$.

 1. Pisteessä $(14,0)$.
 2. Pisteessä $(0,-56)$.

Juurifunktion derivaatta

Kuumailmapallo kohoaa suoraan ylöspäin tasaisella nopeudella 0,75 m/s. Riina ja Valtteri seuraavat pallon nousua 50 metrin päässä pallo lähtöpaikasta. Tehtävänä on selvittää, millä nopeudella pallo etääntyy heistä, kun maasta irtautumisesta on kulunut yksi minuutti.

 1. Piirrä tilanteesta mallikuva.
 2. Muodosta funktio $h(t)$, joka ilmaisee pallon sijaintikorkeuden $t$ sekunnin kuluttua maasta irtautumisesta.
 3. Muodosta funktio $f(t)$, joka ilmaisee pallon etäisyyden Riinasta ja Valtterista $t$ sekunnin kuluttua maasta irtautumisesta.
 4. Millä nopeudella pallo etääntyy Riinasta ja Valtterista, kun maasta irtautumisesta on kulunut yksi minuutti?

 1. Mallikuva:
 2. $h(t) = 0{,}75t$
 3. $f(t) = \sqrt{2500 + 0{,}5625t^2}$
 4. Etääntymisnopeuden ilmaisee derivaatta $$ f'(t) = \frac{1{,}125t}{2\sqrt{2500 + 0{,}5625t^2}}. $$ Minuutin kuluttua etääntymisnopeus on $$ f'(60) \approx 0{,}50 \text{ m/s.} $$

Juurifunktion derivaatta

Tutki, sivuaako suora $$ y = \frac{x}{10} + \frac{5}{2} $$ käyrää $$ y = \sqrt{x}. $$ Perustele vastauksesi huolellisesti.

Suoralla ja käyrällä on yhteinen piste $(25,5)$. Funktion $f(x) = \sqrt{x}\,$ kuvaajalle asetetun tangentin kulmakerroin on $$ f'(25) = \frac{1}{2\sqrt{25}} = \frac{1}{10} $$ eli sama kuin suoran kulmakerroin. Suora ja käyrä siis sivuavat toisiaan.

Juurifunktion kulku

Tutki, onko funktiolla $$ f(x) = \sqrt{2x} + \sqrt{3-x} $$ suurinta tai pienintä arvoa. Jos jompi kumpi tai molemmat ovat olemassa, määritä ne.

Suurin arvo on $f(2) = 3$ ja pienin arvo on $f(0) = \sqrt{3}$.

Juurifunktion kulku

Suunnistaja on maastossa 800 metrin etäisyydellä suorasta rastille johtavasta polusta. Jos hän suunnistaisi kohtisuoraan polulle, hän joutuisi kulkemaan polkua pitkin 1500 metriä päästäkseen rastille. Kuinka suunnistajan kannattaa valita reittinsä, kun hänen keskinopeutensa on maastossa 6 km/h ja polulla 10 km/h?

Suunnistajan kannattaa tulla polulle kohdassa, josta on rastille matkaa 900 m.

Juurifunktion kulku

Millä muuttujan $x$ arvoilla funktio $$ g(x) = \sqrt{2x - \sqrt{x}} $$ on

 1. määritelty
 2. kasvava
 3. vähenevä?

 1. $x = 0$ tai $x \geq \frac{1}{4}$
 2. $x \geq \frac{1}{4}$
  Huom. Derivaattafunktion nollakohtia tutkiessa pitää olla tarkkana määrittelyjoukon kanssa. Muuten saattaa löytää "nollakohdan", joka on funktion määrittelyjoukon ulkopuolellla ja siten myös derivaattafunktion määrittelyjoukon ulkopuolella.
 3. Ei millään.

Juurifunktion kulku

Mikä luku on eniten neliöjuurtaan pienempi?

$\dfrac{1}{4}$

Juurifunktion kulku

Kaksi suoraa metsäpolkua risteää kohtisuorasti. Polkujen risteystä lähestyvät toista polkua kulkeva lenkkeilijä, jonka nopeus on 8 km/h, ja toista polkua jolkotteleva susi, jonka nopeus on 6 km/h. Molemmat ovat yhden kilometrin päässä polkujen risteyksestä. Kuinka pitkän ajan kuluttua lenkkeilijän ja suden etäisyys on pienimmillään? Mikä on tämä pienin etäisyys? Missä lenkkeilijä ja susi tällöin ovat?

Etäisyys on pienimmillään 200 metriä, kun aikaa on kulunut 8,4 minuuttia eli 8 min 24 s. Lenkkeilijä on tällöin kulkenut risteyksen jälkeen 120 m polkua pitkin ja susi on vielä lähestymässä risteystä 160 metrin päässä.

Vinkki: Oletetaan, että lenkkeilijä on alkutilanteessa pisteessä $(1,0)$ ja susi pisteessä $(0,1)$, ja polkujen risteys on origossa. Etäisyyttä ajan funktiona voi kuvata esimerkiksi funktiolla $$ f(t) = \sqrt{(1-8t)^2 + (1-6t)^2}, $$ missä $t$ on aika tunteina.

Juurifunktion kulku

Osoita, että yhtälöllä $$ x\sqrt{x} = 4x - 10 $$ ei ole ratkaisuja.

Funktion $$ f(x) = x\sqrt{x} - 4x + 10 $$ derivaattafunktio $$ f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} - 4. $$ Funktio $f$ saa derivaattafunktion nollakohdassa pienimmän arvonsa $$ f\left(\frac{64}{9}\right) = \frac{14}{27} > 0. $$ Funktion arvot ovat siis aina positiivisia, joten tarkastelullla yhtälöllä ei ole ratkaisuja.

Juurifunktion kulku

Vierekkäisille neliön muotoisille tonteille rakennetaan alakoulu ja päiväkoti. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on $9\,000 \text{ m}^2$. Tonttien ympärille ja väliin pystytetään aita. Aitaurakoitsija haluaa maksimoida oman etunsa ja toivoo, että aidan kokonaispituudesta tulisi mahdollisimman suuri. Miten tonttien pinta-alat pitäisi valita, jotta aitaurakoitsijan toive toteutuisi?

Isomman tontin pinta-alaksi pitäisi valita $5\,760 \text{ m}^2$ ja pienemmän tontin pinta-alaksi $3\,240 \text{ m}^2$.

Vinkki: Aidan pituutta voidaan kuvata funktiolla $$ f(x) = 4x + 3\sqrt{9000 - x^2}, $$ missä $x$ on isomman tontin sivun pituus.

Juurifunktion kulku

Kangas on muodoltaan neliö, jonka sivujen pituudet ovat 8,0 metriä. Neliön nurkista leikataan pois samanlaiset keskipisteeseen ulottuvat palat. Jäljelle jäävä kangas ommellaan säännöllisen nelisivuisen pyramidin muotoisen teltan katoksi.

 1. Määritä leikkauskohtien etäisyys nurkista niin, että teltan tilavuus on mahdollisimman suuri. Anna vastauksen tarkka arvo sekä likiarvon kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella.
 2. Kuinka suuri on tällaisessa teltassa se lattiapinta-ala, jossa 180 cm pitkä henkilö mahtuu seisomaan suorana? Anna vastaus kahden merkitsevän numeron tarkkuudella.

 1. Leikkauskohdan etäisyys nurkasta on $$ \left(4 - \frac{4}{3}\sqrt{6}\right) \text{ m} \approx 0{,}734 \text{ m.} $$ Vinkki: Teltan tilavuutta voi kuvata esimerkiksi funktiolla $$ f(x) = \frac{1}{3}(8-2x)^2\sqrt{8x-x^2}, $$ missä $x$ on kysytty leikkauskohdan etäisyys kankaan nurkasta. Tässä pohjan ala on $(8-2x)^2$ ja korkeus saadaan yhtälöstä $$ h^2 = 4^2 - (4-x)^2. $$ Tämä yhtälö saadaan muodostettua tarkastelemalla valmiin teltan poikkileikkauksen puolikasta, jota seuraavat kuvat havainnollistavat:

 2. Kysytty lattiapinta-ala on noin $2{,}1 \text{ m}^2$.
  Vinkki: teltan poikkileikkauksen yhdenmuotoiset kolmiot:

  Tästä saadaan $$ x = \sqrt{2}\left(\frac{4}{\sqrt{3}} - \frac{9}{5}\right) \approx 0{,}7204 $$ ja pinta-ala $$ (2x)^2 = 4x^2 \approx 2{,}1. $$

Juurifunktion kulku

Teräsputkesta, jonka pituus on 5,00 metriä, taivutetaan Z-kirjaimen muotoinen kehikko. Kuinka pitkiin osiin putki tulee taivuttaa, jotta kehikon rajaaman suorakulmion pinta-ala on mahdollisimman suuri? Anna vastaukset senttimetrin tarkkuudella.

Vaakasuorien osien pituus noin 1,05 metriä ja keskimmäisen osan pituus noin 2,90 metriä.

Vinkki: Osien pituudet toteuttavat yhtälön $$ 2x + y = 5. $$ Suorakulmion korkeus saadaan yhtälöstä $$ h^2 = y^2 - x^2 $$ eli yhtälöstä $$ h = \sqrt{(5-2x)^2 - x^2}. $$ Suorakulmion pinta-alan ilmaisee siis funktio $$ f(x) = x\sqrt{25-20x + 3x^2}, $$ missä $0 \leq x \leq 2{,}5 \text{ m.}$

Juurifunktion kulku

Sähköjohdon vetäminen metsään maksaa kilometriä kohti kolme kertaa niin paljon kuin johdon vetäminen pitkin tienvartta. Suunnittele sähköjohdon edullisin reitti tukiasemalta $A$ muuntajalle $B$.

Johto vedetään suoraan tielle kohtaan, josta on muuntajalle matkaa vielä 7,6 km.

Vinkki: Kustannusta voidaan kuvata esimerkiksi funktiolla $$ f(x) = 9-x + 3\sqrt{16 + x^2}, $$ missä $x$ on kuten alla olevassa kuvassa:

Juurifunktion kulku

Ohut ja pitkä metalliputki pitäisi kuljettaa käytävän mutkan läpi. Alla käytävät näkyvät ylhäältä katsottuna.

 1. Kuinka pitkä putki mahtuu mutkan läpi vaakasuorassa asennossa?
 2. Kuinka pitkä putki mahtuu mutkan läpi, jos sitä voidaan kuljetuksen aikana kallistaa? Käytävän korkeus on 2,5 metriä.

Ohje: Aloita piirtämällä a-kohdan tilanteesta mallikuva. Merkitse kapean käytävän puolella olevan putken osan pituutta kirjaimella $x$.

 1. Enintään 7,0 metriä pitkä putki.

  Mutkaan mahtuvan putken pituutta eri asennoissa voidaan kuvata funktiolla $$ f(x) = x + \frac{3x}{\sqrt{x^2 - 4}}. $$ Sen derivaatalla on yksi nollakohta: $$ x = \sqrt{4 + 2\sqrt[3]{18}}. $$ Kulkukaaviosta nähdään, että tämä on putken pituuden minimikohta, eli hankalimmassa kohdassa putken pituus saa olla enintään $$ f\left(\sqrt{4 + 2\sqrt[3]{18}}\right) \approx 7{,}0. $$
 2. Enintään 7,4 metriä pitkä putki.

 1. Sievennä lauseke $$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a^2}}},$$ kun $a \geq 0$.
 2. Luku on yhtä suuri kuin puolet sen neliöjuuresta. Määritä kaikki tällaiset luvut.

[Pitkä S2016/2a & S2014/2b]

 1. \begin{align*} \sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a^2}}} &= \sqrt{a\sqrt{a^2}} \\ &= \sqrt{a^2} \\ &= a \end{align*}
 2. Kysytyt luvut ovat $0$ ja $\dfrac{1}{4}$.

 1. Piirrä kuva epäyhtälöiden $$0 \leq y \leq \sqrt{\left| x \right|}$$ määräämästä tasoalueesta, kun $-1 \leq x \leq 1$.
 2. Ratkaise yhtälö $$x\sqrt{1+x} = \sqrt{2x}.$$ [Pitkä K2015/2]

 1. Kuva tasoalueesta:
 2. Yhtälö toteutuu, jos ja vain jos $x = 0$ tai $x = 1$.

Ympyräsektorin säde on 3 ja keskuskulman suurus on $\alpha$. Sektori taivutetaan ympyräpohjaisen kartion vaipaksi. Mikä on kulman $\alpha$ tarkka arvo silloin, kun kartion tilavuus on mahdollisimman suuri?

[Pitkä S2017/6]

Kulma $\alpha = 2\pi\sqrt{\dfrac{2}{3}}$.

Kartion pohjaympyrän kehän pituus on $3\alpha$ ja säde $$ r = \frac{3\alpha}{2\pi}. $$ Kartion sivujanan pituus on $3$, joten kartion korkeudeksi saadaan Pythagoraan lauseen avulla välivaiheiden jälkeen $$ h = \frac{3}{2\pi}\sqrt{4\pi^2 - \alpha^2}. $$ Kartion tilavuus on $$ V = \frac{\pi}{3}r^2h = \frac{9}{8\pi^2}\alpha^2\sqrt{4\pi^2 - \alpha^2}, $$ missä $0 \leq \alpha \leq 2\pi$. Suurin arvo löytyy derivaatan nollakohdasta tai välin päätepisteistä. Derivointia voi helpottaa teoreeman 5 avulla.

Suoran ympyräkartion muotoista telttaa varten on varattu 16 neliömetriä kangasta. Kangasta ei käytetä teltan pohjaan. Määritä pohjaympyrän halkaisija silloin, kun teltan tilavuus on suurin mahdollinen.

Kuva: indios.cz

[Pitkä K2015/9]

Kysytty lattian halkaisija on $$2r = \dfrac{8}{\sqrt[4]{3\pi^2}}.$$

Teltan vaipan ala $A = \pi rs = 16$, joten sivujana on $$ s = \frac{16}{\pi r}. $$ Teltan korkeus on $$ h = \sqrt{s^2 - r^2}. $$ Kartion tilavuus on \begin{align*} V &= \frac{\pi}{3}r^2h \\[2mm] &= \frac{1}{3}\pi r^2\sqrt{\frac{256}{\pi^2r^2} - r^2} \\[2mm] &= \frac{1}{3}\sqrt{256r^2 - \pi^2r^6}. \end{align*} Tutkitaan, missä juurrettava $$f(r) = 256r^2 - \pi^2r^6$$ saa suurimman arvonsa, sillä tällöin myös tilavuusfunktio $V(r)$ saa suurimman arvonsa. Derivaattafunktiolla on kolme nollakohtaa, mutta positiivisia niistä on vain yksi: $$ r = \frac{4}{\sqrt[4]{3\pi^2}} $$ Esimerkiksi kulkukaavion avulla havaitaan, että funktio $f$ saa tässä kohdassa suurimman arvonsa.

Mikä paraabelin $y = 5-x^2$ piste on lähinnä origoa? Piirrä kuvio.
[Pitkä K2009/9]

Lähinnä origoa ovat paraabelin pisteet $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$ ja $\left(-\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$.

Ratkaise yhtälön $$ \sqrt{2-x} = x + 2 $$ reaalijuuret.
[Pitkä S2008/7]

Yhtälöllä on täsmälleen yksi ratkaisu: $$ x = \frac{-5 + \sqrt{17}}{2} $$

Määritä funktion $$ f(x) = x + \sqrt{9-x^2}, $$ missä $-3 \leq x \leq 3$ suurin ja pienin arvo. Piirrä funktion kuvaaja.
[Pitkä K2008/9]

Pienin arvo on $f(-3) = -3$ ja suurin arvo on $$ f\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right) = 3\sqrt{2}. $$

Suoran kolmisivuisen pyramidin pohja on tasasivuinen kolmio. Pyramidin sivusärmän pituus on 60 cm. Miten on pohjasärmän pituus valittava, jotta pyramidin tilavuus olisi mahdollisimman suuri?
[Pitkä S2007/7]

Sivusärmän pituudeksi on valittava $60\sqrt{2} \text{ cm } \approx 84{,}9 \text{ cm.}$

Ratkaise yhtälö $$ \sqrt{x-2} = 1 + \frac{2}{\sqrt{x-2}} $$
[Pitkä S2000/2]

$x = 6$

Ympyrälevystä, jonka säde on $r$, leikataan pois sektori, ja jäljelle jäänyt osa taivutetaan suoran ympyräkartion vaipaksi. Määritä pois leikatun sektorin keskuskulma asteen tarkkuudella, kun kartion tilavuus on mahdollisimman suuri.
[Pitkä S2008/9]

Poisleikatun sektorin keskuskulma on noin $66^\circ$.

Pallon tilavuus on alussa nolla ja kasvaa sen jälkeen tasaisella nopeudella $120 \text{ cm}^3$ sekunnissa.

 1. Muodosta funktio $V(t)$, joka ilmaisee pallon tilavuuden $t$ sekunnin kuluttua.
 2. Jos tunnet pallon tilavuuden, miten saat selville pallon säteen? Muodosta funktio $r(t)$, joka ilmaisee pallon säteen $t$ sekunnin kuluttua.
  Vinkki: kertaa tarvittaessa MAA3-kurssin teoreema 21.
 3. Millä nopeudella pallon säde kasvaa 2 sekunnin kuluttua? Entä 4 sekunnin kuluttua? Anna vastaukset millimetrin tarkkuudella.
 4. Millä nopeudella pallon pinta-ala kasvaa 0,5 sekunnin kuluttua? Entä 3 sekunnin kuluttua? Anna vastaukset neliömillimetrin tarkkuudella.
  Vinkki: MAA3-kurssin teoreema 21 ja MAA7-kurssin teoreema 23.

 1. $V(t) = 120t$.
 2. Yhtälöstä $$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$ saadaan ratkaistua $$ r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}. $$ Siten $$ r(t) = \sqrt[3]{\frac{90t}{\pi}}. $$
 3. Derivaattafunktio on $$ r'(t) = \frac{30}{\pi}\sqrt[3]{\frac{\pi^2}{8100t^2}}. $$ Siten \begin{align*} r'(2) &\approx 0{,}6 \text{ cm/s} \\ r'(4) &\approx 0{,}4 \text{ cm/s.} \end{align*}
 4. Pinta-alan ilmaisee funktio $$ A(t) = 4\pi (r(t))^2. $$ Sen derivaattafunktio on \begin{align*} A'(t) &= 4\pi\cdot 2r(t) \cdot r'(t) \\[2mm] &=8\pi \sqrt[3]{\frac{90t}{\pi}} \frac{30}{\pi}\sqrt[3]{\frac{\pi^2}{8100t^2}} \\[2mm] &= 240 \sqrt[3]{\frac{\pi}{90t}}. \end{align*} Siten \begin{align*} A'(2) &\approx 62{,}25 \text{ cm}^2/\text{s} \\ A'(4) &\approx 49{,}41 \text{ cm}^2/\text{s.} \end{align*}

Varmista, että olet oppinut tämän luvun keskeiset asiat tekemällä itsearviointitesti opetus.tv:n polku-palvelussa. Samalla harjoittelet omien ratkaisujesi pisteyttämistä pisteytysohjeiden avulla.

Todennäköisyys

Tämän luvun tavoitteena on, että pystyt xxxx. Osaat

 • xxxxx
 • xxxxx
 • xxxxx.

Määrittelemme käsitteet joukko ja jono sekä tutustumme niihin liittyviin merkintöihin. Joukko tarkoittaa kokoelmaa alkioita. Lisäksi oletamme, että jokaisen alkion osalta on yksikäsitteisesti pääteltävissä, kuuluuko se joukkoon vai ei. Joukkoja merkitään yleensä isoilla kirjaimilla. Jos joukko $A$ sisältää täsmälleen alkiot $1$, $2$ ja $3$, niin kirjoitamme $A=\{1, 2, 3\}$. Joukon merkinnässä alkiot voivat olla missä järjestyksessä tahansa. Merkitsemme sumboolilla $\in$ että alkio kuuluu joukkoon, esim.\ $2 \in A$. Joukot ovat samoja, jos niissä on samat alkiot, merkitsemme tämän yhtäsuuruudella. Joukon merkinnässä sama alkio voi esiintyä useamman kerran, näin esimerkiksi $\{1, 2, 3\}= \{1, 3, 2, 3, 1\}$. Jos joukon määrittelee jokin ehto $P$, niin joukko voidaan kirjoittaa muodossa $\{x \colon x \text{ toteutaa ehdon } P\}$. Esimerkiksi parilliset luonnolliset luvut voidaan kirjoittaa muodossa $\{ n \in \N \colon \frac{n}2 \in \N\}$, eli otamme joukkoon kaikki ne luonnolliset luvut, joilla on se ominaisuus, että luku jaettuna kahdella on luonnollinen luku. Jos joukon alkiot määrää jokin lauseke, niin joukko voidaan ilmoittaa tämän lausekkeen avulla, esimerkiksi $\{2n\colon n=1, 2, 3\} =\{2, 4, 6\}$. Sanomme, että joukko $A$ on joukon $B$ osajoukko, jos jokainen joukon $A$ alkio kuuluu joukkoon $B$. Merkitsemme tällöin $A \subset B$. Esimerkiksi $\{2, 4\} \subset \{ n \in \N \colon \frac{n}2 \in \N\}$. Huomaa, että jokainen joukko on itsensä osajoukko. Tyhjää joukkoa, jossa ei ole lainkaan alkioita, merkitään $\emptyset$.

Jonolla tarkoitetaan äärellistä tai ääretöntä määrää alkioita, joille on annettu järjestys. Jonossa sama alkio voi esiintyä useamman kerran eri paikassa. Jonoa merkitään kaarisuluilla, jonka sisään alkiot merkitään järjestyksessä, esim. $(1, 3, 2, 1)$ on 4-alkioinen jono. Joukko ja jono ovat eri käsitteitä. Ajatellaan lukuja 1, 2 ja 3. Niistä voidaan kaikki luvut mukaan ottamalla muodostaa vain yksi joukko $\{1, 2, 3\}$, mutta kuusi erilaista kolmen mittaista jonoa: $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 2))$, $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$, $(2, 1, 3)$ ja $(2, 3, 1)$. Jonossa jokaisella alkiolla on paikka toisin kuin joukossa.

 1. Ovatko joukot $\{\frac{2n}{n^2}: n= 1, \ldots, 4\}$ ja $\{\frac2{n-5}: n= 6, \ldots, 9\}$ samoja?
 2. Kuinka monta kaksialkioista jonoa voidaan joukon $\{a, b, c\}$ alkioista muodostaa?

Klassinen todennäköisyys perustuu symmetrisiin alkeistapauksiin. Tarkoitamme tällä, että lähtötilanteesta voi sattuman takia päätyä useampaan tulokseen, joista mihin tahansa päätyminen on yhtä todennäköistä. Kaikkien mahdollisten tulosten joukkoa kutsutaan perusjoukoksi. Heitetään noppaa yhden kerran. Ennen heittoa emme tiedä nopanheiton tulosta. Tiedämme kuitenkin, että tuloksena on jokin luku perusjoukosta $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Tässä jokainen silmäluku on alkeistapaus ja ne ovat yhtä todennäköisiä.

Tapahtumat ovat perusjoukon osajoukkoja. Seuraavassa tehtävässä on nopanheiton perusjoukko $\{ 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ja sen osajoukko $\{5, 6\}$, joka vastaa tapahtumaa "tuloksena on viisi tai kuusi".

MÄÄRITELMÄ: KLASSINEN TODENNÄKÖISYYS

Tapahtuman $A$ klassinen todennäköisyys on $$ P(A)=\frac{n(A)}{n(E)}, $$ missä $n(A)$ on tapahtuman $A$ alkioiden eli "suotuisten alkeistapausten" lukumäärä ja $n(E)$ on perusjoukon $E$ alkioiden eli kaikkien alkeistapausten lukumäärä.

Tarkastellaan yhden nopan heittoa, jolloin perusjoukkona on nopanheiton mahdolliset tulokset $E=\{1,2,3,4,5,6\}$. Laske todennäköisyys sille, että tuloksena on viitonen tai kuutonen.

Lasketaan todennäköisyys sille, että tuloksena on viitonen tai kuutonen. Tätä varten merkitään $A=\{5,6\}$, jonka todennäköisyys on $$ P(A)=\frac{n(A)}{n(E)}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}. $$

Tapahtumien todennäköisyydet on tapana ilmoittaa murtolukuina (tarkkoina arvoina), desimaalilukuina esim. kahden merkitsevän numeron tarkkuudella tai prosentteina. Edellisen esimerkin vastauksen voi siis esittää $\frac{1}{3}$, $0{,}33$ tai $33\ \%$.

Heitetään kahta noppaa ja tutkitaan noppien silmälukujen summaa.

 1. Määritä perusjoukko.
 2. Laske todennäköisyys tapahtumalle "silmälukujen summa on vähintään 10".

Tulkitsemme nyt joukko-opin merkintöjä todennäköisyyden kannalta. Tapahtuma $A = \emptyset$ (tyhjä joukko), jos tapahtuma $A$ on mahdoton eli se ei sisällä alkioita. Tapahtumien $A$ ja $B$ yhdiste on $$ A \cup B = \{ A\text{ tapahtuu tai } B \text{ tapahtuu}\}. $$ Tässä "tai" sisältää mahdollisuuden, että molemmat $A$ ja $B$ tapahtuvat. Tapahtumien $A$ ja $B$ leikkaus on $$ A \cap B = \{ A\text{ tapahtuu ja } B \text{ tapahtuu}\}, $$ joka tarkoittaa, että molemmat tapahtumat $A$ ja $B$ tapahtuvat. Tapahtumien $A$ ja $B$ erotus on $$ A \setminus B = \{ A\text{ tapahtuu ja } B \text{ ei tapahdu}\}. $$ Joukon $A$ komplementtia perusjoukon $E$ suhteen merkitään $\overline{A}=E\setminus A$. Tällöin $P(\overline{A})$ merkitsee todennäköisyyttä, että "$A$ ei tapahdu".

MÄÄRITELMÄ: ERILLISET TAPAHTUMAT

Tapahtumat $A$ ja $B$ ovat erilliset, jos $A\cap B=\emptyset$

Huomaa, että erillisyys riippuu vain joukoista $A$ ja $B$, ei lainkaan niiden todennäköisyyksistä.

Seuraavat klassisen todennäköisyyden laskusäännöt ja muut perusominaisuudet voidaan johtaa määritelmän perusteella tarkastelemalla joukkojen alkioiden lukumäärien osamääriä.

TEOREEMA

Olkoot $A$ ja $B$ tapahtumia.

 1. Jos $A$ ja $B$ ovat erilliset, niin $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.
 2. $P(\overline{A})=1-P(A)$.
 3. $0\leqslant P(A)\leqslant 1$.
 4. Jos $A\subset B$, niin $P(A)\leqslant P(B)$.
 5. $P(A\setminus B)=P(A)-P(A\cap B)$.
 6. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ ("yhteenlaskukaava").

Todistamme tässä malliksi kohdat (a) ja (c).

 1. Olkoot $A$ ja $B$ erillisiä, eli $A \cap B = \emptyset$. Tällöin joukon $A \cup B$ alkioiden lukumäärä $n(A\cup B)$ on $n(A) + n(B)$. Saamme $$ P(A \cup B) = \frac{n(A\cup B)}{n(E)} = \frac{n(A) + n(B)}{n(E)} = \frac{n(A) }{n(E)} + \frac{n(B)}{n(E)}= P(A) + P(B). $$
 2. -
 3. Koska joukon $A$ alkioiden lukumäärä on ei-negatiivinen luku eli $n(A)\ge 0$, ja perusjoukon $E$ alkioiden lukumäärä on positiivinen, eli $n(A)>0$, niin $P(A) = \frac{n(A)}{n(E)} \ge 0$. Toisaalta koska perusjoukon $E$ osajoukkoa $A$ sisältää korkeintaan yhtä monta alkiota kuin perusjoukko itse, eli $n(A) \le n(E)$, niin saamme $P(A) = \frac{n(A)}{n(E)} \le \frac{n(E)}{n(E)} =1$.
 4. -
 5. -
 6. -

Todista edellisen teoreeman kohdat (b) ja (d)--(e).

Heitetään noppaa. Merkitään $A =\{5, 6\}$ ja $B=\{2,4,6\}$ eli $B$ vastaa tapahtumaa "tulos on parillinen". Laske

 1. $P(B)$
 2. $P(A\cap B)$
 3. $P(A\cup B)$

 1. $P(B)=\frac{n(B)}{n(E)}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.
 2. $A\cap B=\{6\}$ ja näin ollen $P(A\cap B)=\frac{n(A\cap B)}{n(E)}=\frac{1}{6}$.
 3. Yhteenlaskukaavan (e) perusteella $$ P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{4}{6}. $$ Tämä on helppo laskea suoraan määritelmästäkin, kun huomaa, että $A\cup B=\{2,4,5,6\}$

Nostetaan korttipakasta kaksi korttia peräjälkeen ilman takaisinpanoa. Huomaamme että jälkimmäisellä kerralla pakassa on vain 51 korttia, joten ensin nostettu kortti vaikuttaa tilanteeseen.

MÄÄRITELMÄ: TODENNÄKÖISYYS EHDOLLA

Olkoon $B$ tapahtuma, jolle $P(B)>0$. Tapahtuman $A$ todennäköisyys ehdolla $B$ on $$ P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}. $$

Tapahtuman $A$ todennäköisyys ehdolla $B$ merkitsee sitä, että ehdosta $B$ tehdään satunnaiskokeen uusi perusjoukko ja lasketaan tapahtuman $A$ todennäköisyys tällöin. Ehdollisen todennäköisyyden idea on kuvailla tapahtuman $A$ sattumista olettaen, että tiedämme ehdon $B$ tapahtuneen.

Nostetaan korttipakasta kaksi korttia peräjälkeen ilman takaisinpanoa. Millä todennäköisyydellä jälkimmäinen on kuningas kun tiedämme ensimmäisen olleen kuningas?

Perusjoukko koostuu järjestetyista pareista, joista ensimmäinen jäsen vastaa ensimmäistä nostoa ja toinen jäsen toista nostoa. Pareja on $52 \cdot 51 = 2652$ kappaletta. Merkitään että $A$ on niiden parien joukko, joissa ensimmäinen jäsen on "kuningas" ja $B$ on niiden parien joukko, joissa toinen jäsen on "kuningas". Näin ollen $A$ vastaa tapahtumaa ''ensimmäinen kortti on kuningas" ja $B$ vastaa tapahtumaa "toinen kortti on kuningas". Saamme $$ P(A) = \frac{4 \cdot 51}{52 \cdot 51} =\frac1{13} \quad\text{ja} \quad P(A \cap B) = \frac{4 \cdot 3}{52 \cdot 51}= \frac{1}{13 \cdot 17}, $$ ja näiden avulla $$ P(B\mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}= \frac{\frac{1}{13 \cdot 17}}{\frac1{13}}=\frac1{17}. $$ Samaan tulokseen olisimme päässeet myös seuraavalla päättelyllä: Koska ensimmäinen nostettu kortti oli kuningas, niin pakkaan jää 51 korttia, joista 3 on kuninkaita. Todennäköisyys on siis $$ P(B\mid A)= \frac{3}{51}= \frac1{17}. $$

Ehdollisen todennäköisyyden määritelmästä seuraa suoraan kertolaskukaava:

TEOREEMA

Kun $A$ ja $B$ ovat tapahtumia ja $P(B)>0$, niin $P(A\cap B)=P(B)P(A\mid B)$.

Pussissa on 40 palloa, jotka on numeroitu $1, \ldots, 40$. Nostetaan pussista kaksi palloa niin, että ensin nostettua palloa ei palautetta takaisin pussiin. Mikä on tapahtuman "tuloksena on 13 ja 40" todennäköisyys?

Ei ole väliä missä järjestyksessä pallot nostetaan. Tutkitaan ensin tapausta, jossa pallo 13 nousee ensin. Perusjoukko koostuu $40\cdot39=1560$ järjestetystä parista, joista ensimmäinen vastaa ensimmäistä nostoa ja toinen vastaa toista nostoa.

Olkoot $A$ niiden paria joukko joiden ensimmäinen jäsen on 13 ja $B$ niiden parien joukko joiden toinen jäsen on 40. Saamme $$ P(A \cap B) = P(A) P(B\mid A) = \frac{1\cdot 39}{40 \cdot 39} \cdot \frac1{39} = \frac1{1560}. $$ Tähän samaan tulokseen olisimme päätyneet huomaamalla että tapahtumaa $A\cap B$ on joukko jossa on yksi alkio $(13, 40)$, ja tällöin todennäköisyys on yksi jaettuna perusjoukon alkioiden lukumäärällä.

Lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä, kumpi luvuista saadaan ensin, joten huomioidaan molemmat mahdollisuudet "13 ja 40" sekä "40 ja 13". Jälkimmäinen tapaus on samanlainen ensin mainitun kanssa. Saamme kysytyksi todennäköisyydeksi $\frac1{1560} + \frac1{1560} = \frac1{780}$.

Tutkitaan seuraavaksi tapahtumia, jotka eivät vaikuta toisiinsa.

MÄÄRITELMÄ: RIIPPUMATTOMUUS

Tapahtumat $A$ ja $B$ ovat riippumattomat, jos $P(A\cap B)=P(A)P(B)$.

Heitetään noppaa kaksi kertaa. Olkoon $A$ tapahtuma "saadaan ensimmäisellä heitolla 6" ja $B$ tapahtuma "saadaan toisella heitolla 6". Ovatko tapahtumat riippumattomia?

Nyt $A$ on sellaisten järjestettyjen parien joukko, joissa ensimmäinen alkio on 6. Näitä on $1 \cdot 6 =6$ kappaletta. Joukko $B$ on sellaisten järjestettyjen parien joukko, joissa toinen alkio on 6. Näitä on $6 \cdot 1 =6$ kappaletta. Joukko $A\cap B$ koostuu yhdestä alkiosta $(6, 6)$. Perusjoukossa on $6 \cdot 6= 36$ alkiota. Tällöin $$ P(A)P(B) = \frac{6}{36} \cdot \frac{6}{36} = \frac1{36} \quad\text{ja}\quad P(A\cap B) = \frac1{36}. $$ Tästä saamme että tapahtumat $A$ ja $B$ ovat riippumattomia.

Nostetaan korttipakasta kortteja. Olkoot $A$ tapahtuma "ensimmäinen kortti on ässä" ja $B$ tapahtuma "toinen kortti on kuningatar". Vaikuttaako tapahtumien $A$ ja $B$ riippumattomuuteen se, että palautetaanko nostettu kortti pakkaan vai ei?

xxxxxxxxx

Heitetään noppaa viisi kertaa peräkkäin. Kumpi tuloksista $1, 1, 1, 1, 1$ vai $4, 3, 1, 5, 1$ on todennäköisempi?

xxxxxxxxx

Ehdollinen todennäköisyys ja tapahtumien riippumattomuus liittyvät toisiinsa läheisesti. Jos tapahtumat $A$ ja $B$ ovat riippumattomia, niin tapahtuman $A$ ehdollistaminen tapahtumalla $B$ ei vaikuta $A$:n todennäköisyyteen.

TEOREEMA

Olkoot $A$ ja $B$ tapahtumia ja $P(B)>0$. Tällöin $A$ ja $B$ ovat riippumattomia täsmälleen silloin, kun $P(A\mid B)=P(A)$.

Jos oletetaan, että $A$ ja $B$ ovat riippumattomia, niin $$ P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{P(A)P(B)}{P(A)}=P(A). $$ Jos oletetaan, että $P(A\mid B)=P(A)$, niin ehdollisen todennäköisyyden määritelmän perusteella $$ P(A\cap B)=P(B)P(A\mid B)=P(A)P(B) $$ ja näin ollen $A$ ja $B$ ovat riippumattomia.

Tapahtumien $A$ ja $B$ riippumattomuus merkitsee sitä, että tapahtuma $A$ ei vaikuta tapahtuman $B$ todennäköisyyteen ja tapahtuma $B$ ei vaikuta tapahtuman $A$ todennäköisyyteen. Tapahtumien $A$ ja $B$ riippumattomuuudelle on olennaista niiden todennäköisyydet, sen sijaan tapahtumien erillisyys riippuu vain joukoista $A$ ja $B$, ei lainkaan niiden todennäköisyyksistä. Jos tapahtumat $A$ ja $B$ ovat erilliset, niin $P(A\cap B)=P(\emptyset)=0$, jos taas tapahtumat $A$ ja $B$ ovat riippumattomat, niin $P(A\cap B)=P(A)P(B)$. Näin ollen tapahtumien $A$ ja $B$ erillisyys ja riippumattomuus voivat toteutua yhtä aikaa vain, jos $P(A)=0$ tai $P(B)=0$. Erityisen tarkka on oltava kaavojen $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ ja $P(A\cap B)=P(A)P(B)$ käytössä. Ensimmäinen on voimassa, kun $A$ ja $B$ ovat erilliset, ja jälkimmäinen on voimassa, kun $A$ ja $B$ ovat riippumattomat.

Pussissa on 40 palloa, jotka on numeroitu $1, \ldots, 40$. Nostetaan pussista kaksi palloa niin, että ensin nostettu pallo palautetaan takaisin pussiin ja vasta sitten nostetaan toinen pallo. Mikä on tapahtuman "tuloksena on 13 ja 40" todennäköisyys?

Ei ole väliä missä järjestyksessä pallot nostetaan. Tutkitaan ensin tapausta, jossa pallo 13 nousee ensin. Koska nostettu pallo palautetaan pussiin, niin tapahtumat $A=$ "ensimmäisen noston tulos on 13" ja $B=$ "toisen noston tulos on 40" ovat riippumattomia. Saamme $$ P(A \cap B) = P(A) P(B) = \frac1{40} \cdot \frac1{40} = \frac1{1600}. $$ Lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä, kumpi luvuista saadaan ensin, joten huomioidaan molemmat mahdollisuudet "13 ja 40" sekä "40 ja 13". Jälkimmäinen tapaus on samanlainen ensin mainitun kanssa. Saamme kysytyksi todennäköisyydeksi $\frac1{1600} + \frac1{1600} = \frac1{800}$.

Heitetään noppaa kerran. Merkitään $A =\{5, 6\}$ ja $B=\{2,4,6\}$. Ovatko tapahtumat erillisiä tai riippumattomia?

Koska $A\cap B=\{6\}\neq\emptyset$, niin tapahtumat $A$ ja $B$ eivät ole erillisiä. Sen sijaan ne ovat riippumattomat, sillä $$ P(A\cap B)=\frac{1}{6}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=P(A)P(B). $$

Lisätietoa: Jos tapahtumat $A$ ja $B$ eivät ole riippumattomia, niin niillä on jotakin stokastista vuorovaikutusta toisiinsa. On kuitenkin varottava vetämästä liian suuria johtopäätöksiä tästä vuorovaikutuksesta, jolla ei yleensä ole kausaalista luonnetta (syy--seuraussuhdetta).

Erilaiset tavat tehdä valintoja joukkojen alkioista liittyvät keskeisesti todennäköisyyslaskennan klassiseen malliin. Kombinatoriikka on matematiikan osa-alue, joka tutkii eri vaihtoehtojen määrittämistä. Aloitetaan yksinkertaisella esimerkillä.

Nukella on kaksi hattua, kolme paitaa, yhdet housut ja kahdet kengät. Kuinka monella eri tavalla nuken voi pukea? Havaitaan ensin että että hatun valitseminen ei vaikuta paidan valitsemiseen, tai yleisemmin eri vaatekappaleiden valinnat ovat toisistaan riippumattomia. Lisäksi jokaisen vaatekappaleen kohdalla sen voi jättää pukematta. Näin ollen eri vaihtoehtoja on $(2+1)\cdot (3+1)\cdot (1+1) \cdot (2+1) = 72$. Tämä luku sisältää myös vaihtoehdon että nukelle ei pueta mitään päälle.

Voimme yleisesti soveltaa yllä olevaa ajatusta seuraavasti. Ajatellaan että meillä on tilanne jossa suoritetaan valinta $k$:ssa eri askeleessa. Oletetaan että eri askeleiden valinnat ovat toisistaan riippumattomia. Merkitään että askeleessa $i$ meillä on mahdollista tehdä valinta $n_i$ eri vaihtoehdosta. Tällöin vaihtoehtoja on yhteensä $$ n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots \cdot n_{k-1} \cdot n_k $$ kappaletta. Tätä päättelyä kutsutaan tuloperiaateeksi.

Määritellään seuraavaksi kombinatoriikan peruskäsitteet.

MÄÄRITELMÄ: PERMUTAATIO

Äärellisen joukon permutaatio on jono, jossa joukon jokainen alkio esiintyy täsmälleen kerran.

Huomaa, että jonossa alkioilla on järjestys, mutta joukossa alkioilla ei ole järjestystä.

Kuinka monta permutaatiota on joukolla $A=\{a, b, c\}$?

Joukon $A=\{a, b, c\}$ permutaatioita ovat jonot $(a, b, c)$, $(a, c, b)$, $(b, a, c)$, $(b, c, a)$, $(c, a, b)$ ja $(c, b, a)$. Havaitaan, että kolmialkioisella joukolla $A$ on 6 erilaista permutaatiota.

Edellisessä tehtävässä havaittiin, että kolmialkioisella joukolla on 6 erilaista permutaatiota. Jos joukossa on $n$ alkiota, niin kuinka monta erilaista permutaatiota sillä on? Voit ensin tarkastella esimerkiksi nelialkioisen joukon permutaatioita ja yrittää keksiä yleisen säännön, jolla permutaatioiden lukumäärän voi laskea.

xxxxxxxxx

MÄÄRITELMÄ: $k$-KOMBINAATIO

Olkoon $A$ joukko, jossa on $n$ alkiota ja $1\leqslant k\leqslant n$. Joukon $A$ $k$-kombinaatio on joukon $A$ osajoukko, joka muodostuu joukon $A$ $k$:sta alkiosta.

Esimerkiksi joukon $A=\{a, b, c\}$ 2-kombinaatiot ovat joukot $\{a, b\}$, $\{a, c\}$ ja $\{b, c\}$. Havaitaan, että kolmialkioisella joukolla on 3 erilaista 2-kombinaatiota.

Huomaa, että permutaatiot ovat jonoja ja kombinaatiot ovat joukkoja.

TEOREEMA

Olkoon $A$ joukko, jossa on $n$ alkiota.

 1. Joukon $A$ permutaatioiden lukumäärä on $n!=1\cdot 2\cdot 3\cdots n$.
 2. Joukon $A$ $k$-kombinaatioiden lukumäärä on $\displaystyle\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$.
 1. Aloitetaan $n$ alkion asettaminen jonoon, johon ensimmäiseksi jäseneksi on $n$ vaihtoehtoa. Tämän jälkeen toiseksi jäseneksi jonossa on $n-1$ vaihtoehtoa, ja näin jatkamalla seuraavaksi jonon jäseneksi on aina yksi vaihtoehto vähemmän kuin edelliseksi jäseneksi oli. Jonon viimeiseksi jäseneksi on jäljellä enää yksi vaihtoehto. Näin ollen kertomalla vaihtoehtojen lukumäärät keskenään nähdään, että $n$-alkioisella joukolla on $n\cdot(n-1)\cdots 1=n!$ permutaatiota.
 2. Vastaavasti kuin permutaatioiden lukumäärä voidaan päätellä, että $n$ alkiosta voidaan valita $k$ alkiota jonoon $n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)$ tavalla. Tässä samojen alkioiden eri järjestykset ovat eri jonoja, joten $k$-kombinaatioiden lukumäärä saadaan tästä jakamalla luvulla $k!$, joka on eri tapojen lukumäärä järjestää $k$ alkiota jonoon. Saadaan siis, että $n$-alkioisen joukon $k$-kombinaatioiden lukumäärä on $$ \frac{n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}=\frac{n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)\cdot(n-k)!}{k!(n-k)!}=\frac{n!}{k!(n-k)!} =\binom{n}{k}. $$

Lukua $n!$ kutsutaan luvun $n$ kertomaksi ja se luetaan "$n$:n kertoma". Lukua $\displaystyle\binom{n}{k}$ kutsutaan binomikertoimeksi ja se luetaan "$n$ yli $k$" tai "$n$ alle $k$". Binomikerrointa voidaan myös merkitä $\text{nCr}(n, k)$. Useimmat laskimet ja laskinohjelmistot käyttävät tällaista merkintää. Esimerkiksi $$ \binom{9}{4}=\text{nCr}(9, 4) =126. $$

Lotossa on 40 numeroa, joista arvotaan 7 numeroa. Monta erillaista lottoriviä on olemassa?

Erilaisia 7 numeron lottorivejä on $$ \binom{40}{7}=\frac{40!}{7!33!}=\frac{93\,963\,542\,400}{5\,040}=18\,643\,560. $$

Raili miettii lottoriviään seuraavaan arvontaan. Kuudessa edellisessä arvonnassa lottorivissä on ollut luku 9. Kannattaako Railin valita luku 9 omaan riviinsä?

xxxxxxxxx

Yhdistyksen kokouksessa on 60 osallistujaa. Kuinka monella tavalla heistä voidaan valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri? Kuinka monella tavalla valitsematta jääneistä voidaan valita 2 toiminnantarkastajaa?

xxxxxxxxx

Joukon, jossa on $n$ alkiota, $k$-permutaatioiden lukumäärää voidaan merkitä $\text{nPr}(n, k)$. Useimmat laskimet ja laskinohjelmistot käyttävät tällaista merkintää, esimerkiksi $$ \text{nPr}(9, 4) = 9\cdot 8 \cdot 7 \cdot 6=3024. $$

Klassisessa todennäköisyydessä kaikki alkeistapahtumat ovat yhtä todennäköisiä. Tutustumme esimerkkitehtävin tapahtumiin, joissa alkeistatapahtumien todennäköisyydet ovat eri suuria, mutta tilanteiden analysoinnissa voi silti käyttää klassisesta todennäköisyydestä tuttuja menetelmiä.

Jussilla on noppa, jonka silmäluvut ovat 1, 1, 1, 2, 3, 4. Jussi heittää noppaa kaksi kertaa. Millä todennäköisyydellä tuloksena on luvut 1 ja 2?

Lasketaan ensin todennäköisyys tapahtumalle "ensimmäisen heiton tulos on 1 ja toisen tulos on 2": $$\frac36 \cdot \frac16 = \frac3{36}$$ Vastaavasti tapahtuman "ensimmäisen heiton tulos on 2 ja toisen tulos on 1" todennäköisyys on $$\frac16 \cdot \frac36 = \frac3{36}$$. Kysytty todennäköisyys on täten $\frac3{36} + \frac3{36} = \frac16$.

Kuusisivuisen nopan kunkin sivun silmäluvuksi voidaan valita mikä tahansa luvuista $1,\ldots,6$. Miten silmäluvut pitää valita, jotta kahdella heitolla tapahtuman "tuloksena ovat 1 ja 2" todennäköisyys on $\frac49$?

1, 1, 1, 1, 2, 2 tai toisin päin.

Joissain tilanteissa tapausten todennäköisyydet saadaan pinta-aloista. Tarkastellaan tavallista tikkataulua ja tilannetta, jossa tikka osuus satunnaisesti tauluun. Tällöin kunkin numeron todennäköisyys on sitä vastaava pinta-ala jaettuna koko tikkataulun pinta-alalla.

Kuvassa on tavallinen tikkataulu, jonka halkaisija on 30 cm. Millä todennäköisyydellä 3 tikalla saadaan kaksi ykköstä ja yksi kahdeksikko?

Tikkataulu, jonka halkaisija on 30 cm.

zzzz

Nikolai ostaa onnenpyöräpelin, jossa kaikki sektorit ovat yhtä suuria, kuten alla olevassa kuvassa. Pyöräytettäessä onnenpyörä pysähtyy satunnaiseen kohtaan. Millä todennäköisyydellä onnenpyörä pysähtyy mustaan tai valkoiseen sektoriin?

Ikean onnenpyöräpeli (luettu 23.10.2020).

zzzzzzz.

Havaintoyksikkö ja -arvo

 1. Anna esimerkki tilanteesta, jossa jokainen ryhmän oppilas on havaintoyksikkö.
 2. Anna esimerkki tilanteesta, jossa havaintoarvoja ovat luonnolliset luvut välillä $10--60$.

 1. Jokaisen ryhmän jäseneen liittyvä havaintoarvo voi olla vaikka silmien väri, syntymäkuukausi, tai vaikka korvien lukumäärä.
 2. Havaintoyksiköitä voisivat olla ryhmän oppilaat ja havaintoarvoja kengän numero.

Juurifunktiot ja -yhtälöt

Selvitä funktion $g$ määrittelyjoukko ja nollakohdat, jos

 1. $g(x) = \sqrt{4x+5} - x$
 2. $g(x) = 2x - 1 + \sqrt{x^2 + 8}$

 1. Funktio on määritelty, jos ja vain jos $x \geq -\frac{5}{4}$.
  Funktiolla on nollakohta $x = 5$.
 2. Funktio on määritelty kaikilla muuttujan arvoilla.
  Funktiolla on nollakohta $x = -1$.

Juuriyhtälöt

Eräs opiskelija sai tehtäväksi ratkaista yhtälön $$ 2x + \sqrt{5-x} = 0. $$ Hän muisti, että neliöjuuresta pääsee eroon toiseen potenssiin korottamalla ja kirjoitti seuraavan ratkaisun: \begin{align*} 2x + \sqrt{5-x} &= 0 \\ (2x)^2 + 5-x &= 0 \\ 4x^2 + 5 - x &= 0 \end{align*} Koska diskriminantti $$D = (-1)^2-4\cdot 4 \cdot 5 = -79$$ on negatiivinen, yhtälöllä ei ole ratkaisuja.

 1. Miten opiskelija voisi tarkistaa, onko hän päätynyt oikeaan johtopäätökseen?
 2. Onko opiskelijan ratkaisu oikein? Tarvittaessa korjaa ratkaisu oikeaksi.

 1. Johtopäätöksen voi varmistaa esimerkiksi piirtämällä funktion $$ f(x) = 2x + \sqrt{5-x} $$ kuvaajan ja katsomalla, leikkaako se $x$-akselin. Mahdolliset leikkauskohdat ovat yhtälön $f(x) = 0$ ratkaisuja.
 2. Ratkaisu ei ole oikein. Ennen toiseen potenssiin korotusta yhtälöä kannattaa muokata niin, että neliöjuurilauseke on yksinään yhtälön toisella puolella: \begin{align*} 2x + \sqrt{5-x} &= 0 \\ 2x &= -\sqrt{5-x}\\ (2x)^2 &= (-\sqrt{5-x})^2 \\ 4x^2 &= 5 - x \\ 4x^2 + x - 5 &=0 \\[2mm] x &= \frac{-1\pm \sqrt{81}}{8} \end{align*} Ratkaisuehdokkaiksi saadaan $x_1 = 1$ ja $x_2 = -1{,}25$. Sijoittamalla huomataan, että yhtälöllä on tasan yksi ratkaisu $x = -1{,}25$.

Juurifunktion derivaatta

Osoita, että käyrät $y = x^2$ ja $$ y = \frac{1}{\sqrt{x}} $$ leikkaavat toisensa kohtisuorasti.

Käyrillä on yksi leikkauspiste $(1,1)$, joka löydetään ratkaisemalla yhtälö $$ x^2 = \frac{1}{\sqrt{x}}. $$ Funktion $f(x) = x^2$ kuvaajan pisteeseen $(1,1)$ asetetun tangentin kulmakerroin on $$ f'(1) = 2\cdot 1 = 2. $$ Funktion $$ g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} $$ kuvaajan pisteeseen $(1,1)$ asetetun tangentin kulmakerroin on $$ g'(1) = -\frac{1}{2 \cdot 1 \cdot \sqrt{1}} = -\frac{1}{2}. $$ Kulmakertoimien tulo on $-1$, joten pisteeseen $(1,1)$ asetetut tangentit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.

Juurifunktion derivaatta

Neliön pinta-ala on alussa nolla ja kasvaa sen jälkeen tasaisella nopeudella $3 \text{ cm}^2$ sekunnissa.

 1. Mikä on neliön pinta-ala
  • 1 sekunnin kuluttua
  • 2 sekunnin kuluttua
  • 3 sekunnin kuluttua
  • 4 sekunnin kuluttua?
 2. Muodosta funktio $A(t)$, joka ilmaisee neliön pinta-alan $t$ sekunnin kuluttua.
 3. Jos tunnet neliön pinta-alan, miten saat selville neliön sivun pituuden? Muodosta funktio $s(t)$, joka ilmaisee neliön sivun pituuden $t$ sekunnin kuluttua.
 4. Millä nopeudella neliön sivun pituus kasvaa 0,5 sekunnin kuluttua? Entä 3 sekunnin kuluttua? Anna vastaukset millimetrin tarkkuudella.

 1. Neliön pinta-ala on
  • $3 \text{ cm}^2$
  • $6 \text{ cm}^2$
  • $9 \text{ cm}^2$
  • $12 \text{ cm}^2$.
 2. $A(t) = 3t$.
 3. Koska neliön pinta-ala on sivun pituuden toinen potenssi ($A = s^2$), saadaan sivun pituus selville ottamalla pinta-alasta neliöjuuri. Siten $s(t) = \sqrt{3t}$.
 4. Derivaattafunktio on $$ s'(t) = \frac{3}{2\sqrt{3t}}. $$ Siten \begin{align*} s'(0{,}5) &= \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 1{,}2 \text{ cm/s} \\[2mm] s'(3) &= 0{,}5 \text{ cm/s.} \end{align*}

Juurifunktion derivaatta

Missä pisteessä funktion $$f(x) = 6\sqrt{x} - x$$ kuvaajalle muuttujan arvon 16 kohdalle piirretty normaali leikkaa

 1. $x$-akselin
 2. $y$-akselin?

Normaalin yhtälö on $y = 4x - 56$.

 1. Pisteessä $(14,0)$.
 2. Pisteessä $(0,-56)$.

Juurifunktion derivaatta

Kuumailmapallo kohoaa suoraan ylöspäin tasaisella nopeudella 0,75 m/s. Riina ja Valtteri seuraavat pallon nousua 50 metrin päässä pallo lähtöpaikasta. Tehtävänä on selvittää, millä nopeudella pallo etääntyy heistä, kun maasta irtautumisesta on kulunut yksi minuutti.

 1. Piirrä tilanteesta mallikuva.
 2. Muodosta funktio $h(t)$, joka ilmaisee pallon sijaintikorkeuden $t$ sekunnin kuluttua maasta irtautumisesta.
 3. Muodosta funktio $f(t)$, joka ilmaisee pallon etäisyyden Riinasta ja Valtterista $t$ sekunnin kuluttua maasta irtautumisesta.
 4. Millä nopeudella pallo etääntyy Riinasta ja Valtterista, kun maasta irtautumisesta on kulunut yksi minuutti?

 1. Mallikuva:
 2. $h(t) = 0{,}75t$
 3. $f(t) = \sqrt{2500 + 0{,}5625t^2}$
 4. Etääntymisnopeuden ilmaisee derivaatta $$ f'(t) = \frac{1{,}125t}{2\sqrt{2500 + 0{,}5625t^2}}. $$ Minuutin kuluttua etääntymisnopeus on $$ f'(60) \approx 0{,}50 \text{ m/s.} $$

Juurifunktion derivaatta

Tutki, sivuaako suora $$ y = \frac{x}{10} + \frac{5}{2} $$ käyrää $$ y = \sqrt{x}. $$ Perustele vastauksesi huolellisesti.

Suoralla ja käyrällä on yhteinen piste $(25,5)$. Funktion $f(x) = \sqrt{x}\,$ kuvaajalle asetetun tangentin kulmakerroin on $$ f'(25) = \frac{1}{2\sqrt{25}} = \frac{1}{10} $$ eli sama kuin suoran kulmakerroin. Suora ja käyrä siis sivuavat toisiaan.

Juurifunktion kulku

Tutki, onko funktiolla $$ f(x) = \sqrt{2x} + \sqrt{3-x} $$ suurinta tai pienintä arvoa. Jos jompi kumpi tai molemmat ovat olemassa, määritä ne.

Suurin arvo on $f(2) = 3$ ja pienin arvo on $f(0) = \sqrt{3}$.

Juurifunktion kulku

Suunnistaja on maastossa 800 metrin etäisyydellä suorasta rastille johtavasta polusta. Jos hän suunnistaisi kohtisuoraan polulle, hän joutuisi kulkemaan polkua pitkin 1500 metriä päästäkseen rastille. Kuinka suunnistajan kannattaa valita reittinsä, kun hänen keskinopeutensa on maastossa 6 km/h ja polulla 10 km/h?

Suunnistajan kannattaa tulla polulle kohdassa, josta on rastille matkaa 900 m.

Juurifunktion kulku

Millä muuttujan $x$ arvoilla funktio $$ g(x) = \sqrt{2x - \sqrt{x}} $$ on

 1. määritelty
 2. kasvava
 3. vähenevä?

 1. $x = 0$ tai $x \geq \frac{1}{4}$
 2. $x \geq \frac{1}{4}$
  Huom. Derivaattafunktion nollakohtia tutkiessa pitää olla tarkkana määrittelyjoukon kanssa. Muuten saattaa löytää "nollakohdan", joka on funktion määrittelyjoukon ulkopuolellla ja siten myös derivaattafunktion määrittelyjoukon ulkopuolella.
 3. Ei millään.

Juurifunktion kulku

Mikä luku on eniten neliöjuurtaan pienempi?

$\dfrac{1}{4}$

Juurifunktion kulku

Kaksi suoraa metsäpolkua risteää kohtisuorasti. Polkujen risteystä lähestyvät toista polkua kulkeva lenkkeilijä, jonka nopeus on 8 km/h, ja toista polkua jolkotteleva susi, jonka nopeus on 6 km/h. Molemmat ovat yhden kilometrin päässä polkujen risteyksestä. Kuinka pitkän ajan kuluttua lenkkeilijän ja suden etäisyys on pienimmillään? Mikä on tämä pienin etäisyys? Missä lenkkeilijä ja susi tällöin ovat?

Etäisyys on pienimmillään 200 metriä, kun aikaa on kulunut 8,4 minuuttia eli 8 min 24 s. Lenkkeilijä on tällöin kulkenut risteyksen jälkeen 120 m polkua pitkin ja susi on vielä lähestymässä risteystä 160 metrin päässä.

Vinkki: Oletetaan, että lenkkeilijä on alkutilanteessa pisteessä $(1,0)$ ja susi pisteessä $(0,1)$, ja polkujen risteys on origossa. Etäisyyttä ajan funktiona voi kuvata esimerkiksi funktiolla $$ f(t) = \sqrt{(1-8t)^2 + (1-6t)^2}, $$ missä $t$ on aika tunteina.

Juurifunktion kulku

Osoita, että yhtälöllä $$ x\sqrt{x} = 4x - 10 $$ ei ole ratkaisuja.

Funktion $$ f(x) = x\sqrt{x} - 4x + 10 $$ derivaattafunktio $$ f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} - 4. $$ Funktio $f$ saa derivaattafunktion nollakohdassa pienimmän arvonsa $$ f\left(\frac{64}{9}\right) = \frac{14}{27} > 0. $$ Funktion arvot ovat siis aina positiivisia, joten tarkastelullla yhtälöllä ei ole ratkaisuja.

Juurifunktion kulku

Vierekkäisille neliön muotoisille tonteille rakennetaan alakoulu ja päiväkoti. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on $9\,000 \text{ m}^2$. Tonttien ympärille ja väliin pystytetään aita. Aitaurakoitsija haluaa maksimoida oman etunsa ja toivoo, että aidan kokonaispituudesta tulisi mahdollisimman suuri. Miten tonttien pinta-alat pitäisi valita, jotta aitaurakoitsijan toive toteutuisi?

Isomman tontin pinta-alaksi pitäisi valita $5\,760 \text{ m}^2$ ja pienemmän tontin pinta-alaksi $3\,240 \text{ m}^2$.

Vinkki: Aidan pituutta voidaan kuvata funktiolla $$ f(x) = 4x + 3\sqrt{9000 - x^2}, $$ missä $x$ on isomman tontin sivun pituus.

Juurifunktion kulku

Kangas on muodoltaan neliö, jonka sivujen pituudet ovat 8,0 metriä. Neliön nurkista leikataan pois samanlaiset keskipisteeseen ulottuvat palat. Jäljelle jäävä kangas ommellaan säännöllisen nelisivuisen pyramidin muotoisen teltan katoksi.

 1. Määritä leikkauskohtien etäisyys nurkista niin, että teltan tilavuus on mahdollisimman suuri. Anna vastauksen tarkka arvo sekä likiarvon kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella.
 2. Kuinka suuri on tällaisessa teltassa se lattiapinta-ala, jossa 180 cm pitkä henkilö mahtuu seisomaan suorana? Anna vastaus kahden merkitsevän numeron tarkkuudella.

 1. Leikkauskohdan etäisyys nurkasta on $$ \left(4 - \frac{4}{3}\sqrt{6}\right) \text{ m} \approx 0{,}734 \text{ m.} $$ Vinkki: Teltan tilavuutta voi kuvata esimerkiksi funktiolla $$ f(x) = \frac{1}{3}(8-2x)^2\sqrt{8x-x^2}, $$ missä $x$ on kysytty leikkauskohdan etäisyys kankaan nurkasta. Tässä pohjan ala on $(8-2x)^2$ ja korkeus saadaan yhtälöstä $$ h^2 = 4^2 - (4-x)^2. $$ Tämä yhtälö saadaan muodostettua tarkastelemalla valmiin teltan poikkileikkauksen puolikasta, jota seuraavat kuvat havainnollistavat:

 2. Kysytty lattiapinta-ala on noin $2{,}1 \text{ m}^2$.
  Vinkki: teltan poikkileikkauksen yhdenmuotoiset kolmiot:

  Tästä saadaan $$ x = \sqrt{2}\left(\frac{4}{\sqrt{3}} - \frac{9}{5}\right) \approx 0{,}7204 $$ ja pinta-ala $$ (2x)^2 = 4x^2 \approx 2{,}1. $$

Juurifunktion kulku

Teräsputkesta, jonka pituus on 5,00 metriä, taivutetaan Z-kirjaimen muotoinen kehikko. Kuinka pitkiin osiin putki tulee taivuttaa, jotta kehikon rajaaman suorakulmion pinta-ala on mahdollisimman suuri? Anna vastaukset senttimetrin tarkkuudella.

Vaakasuorien osien pituus noin 1,05 metriä ja keskimmäisen osan pituus noin 2,90 metriä.

Vinkki: Osien pituudet toteuttavat yhtälön $$ 2x + y = 5. $$ Suorakulmion korkeus saadaan yhtälöstä $$ h^2 = y^2 - x^2 $$ eli yhtälöstä $$ h = \sqrt{(5-2x)^2 - x^2}. $$ Suorakulmion pinta-alan ilmaisee siis funktio $$ f(x) = x\sqrt{25-20x + 3x^2}, $$ missä $0 \leq x \leq 2{,}5 \text{ m.}$

Juurifunktion kulku

Sähköjohdon vetäminen metsään maksaa kilometriä kohti kolme kertaa niin paljon kuin johdon vetäminen pitkin tienvartta. Suunnittele sähköjohdon edullisin reitti tukiasemalta $A$ muuntajalle $B$.

Johto vedetään suoraan tielle kohtaan, josta on muuntajalle matkaa vielä 7,6 km.

Vinkki: Kustannusta voidaan kuvata esimerkiksi funktiolla $$ f(x) = 9-x + 3\sqrt{16 + x^2}, $$ missä $x$ on kuten alla olevassa kuvassa:

Juurifunktion kulku

Ohut ja pitkä metalliputki pitäisi kuljettaa käytävän mutkan läpi. Alla käytävät näkyvät ylhäältä katsottuna.

 1. Kuinka pitkä putki mahtuu mutkan läpi vaakasuorassa asennossa?
 2. Kuinka pitkä putki mahtuu mutkan läpi, jos sitä voidaan kuljetuksen aikana kallistaa? Käytävän korkeus on 2,5 metriä.

Ohje: Aloita piirtämällä a-kohdan tilanteesta mallikuva. Merkitse kapean käytävän puolella olevan putken osan pituutta kirjaimella $x$.

 1. Enintään 7,0 metriä pitkä putki.

  Mutkaan mahtuvan putken pituutta eri asennoissa voidaan kuvata funktiolla $$ f(x) = x + \frac{3x}{\sqrt{x^2 - 4}}. $$ Sen derivaatalla on yksi nollakohta: $$ x = \sqrt{4 + 2\sqrt[3]{18}}. $$ Kulkukaaviosta nähdään, että tämä on putken pituuden minimikohta, eli hankalimmassa kohdassa putken pituus saa olla enintään $$ f\left(\sqrt{4 + 2\sqrt[3]{18}}\right) \approx 7{,}0. $$
 2. Enintään 7,4 metriä pitkä putki.

 1. Sievennä lauseke $$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a^2}}},$$ kun $a \geq 0$.
 2. Luku on yhtä suuri kuin puolet sen neliöjuuresta. Määritä kaikki tällaiset luvut.

[Pitkä S2016/2a & S2014/2b]

 1. \begin{align*} \sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a^2}}} &= \sqrt{a\sqrt{a^2}} \\ &= \sqrt{a^2} \\ &= a \end{align*}
 2. Kysytyt luvut ovat $0$ ja $\dfrac{1}{4}$.

 1. Piirrä kuva epäyhtälöiden $$0 \leq y \leq \sqrt{\left| x \right|}$$ määräämästä tasoalueesta, kun $-1 \leq x \leq 1$.
 2. Ratkaise yhtälö $$x\sqrt{1+x} = \sqrt{2x}.$$ [Pitkä K2015/2]

 1. Kuva tasoalueesta:
 2. Yhtälö toteutuu, jos ja vain jos $x = 0$ tai $x = 1$.

Ympyräsektorin säde on 3 ja keskuskulman suurus on $\alpha$. Sektori taivutetaan ympyräpohjaisen kartion vaipaksi. Mikä on kulman $\alpha$ tarkka arvo silloin, kun kartion tilavuus on mahdollisimman suuri?

[Pitkä S2017/6]

Kulma $\alpha = 2\pi\sqrt{\dfrac{2}{3}}$.

Kartion pohjaympyrän kehän pituus on $3\alpha$ ja säde $$ r = \frac{3\alpha}{2\pi}. $$ Kartion sivujanan pituus on $3$, joten kartion korkeudeksi saadaan Pythagoraan lauseen avulla välivaiheiden jälkeen $$ h = \frac{3}{2\pi}\sqrt{4\pi^2 - \alpha^2}. $$ Kartion tilavuus on $$ V = \frac{\pi}{3}r^2h = \frac{9}{8\pi^2}\alpha^2\sqrt{4\pi^2 - \alpha^2}, $$ missä $0 \leq \alpha \leq 2\pi$. Suurin arvo löytyy derivaatan nollakohdasta tai välin päätepisteistä. Derivointia voi helpottaa teoreeman 5 avulla.

Suoran ympyräkartion muotoista telttaa varten on varattu 16 neliömetriä kangasta. Kangasta ei käytetä teltan pohjaan. Määritä pohjaympyrän halkaisija silloin, kun teltan tilavuus on suurin mahdollinen.

Kuva: indios.cz

[Pitkä K2015/9]

Kysytty lattian halkaisija on $$2r = \dfrac{8}{\sqrt[4]{3\pi^2}}.$$

Teltan vaipan ala $A = \pi rs = 16$, joten sivujana on $$ s = \frac{16}{\pi r}. $$ Teltan korkeus on $$ h = \sqrt{s^2 - r^2}. $$ Kartion tilavuus on \begin{align*} V &= \frac{\pi}{3}r^2h \\[2mm] &= \frac{1}{3}\pi r^2\sqrt{\frac{256}{\pi^2r^2} - r^2} \\[2mm] &= \frac{1}{3}\sqrt{256r^2 - \pi^2r^6}. \end{align*} Tutkitaan, missä juurrettava $$f(r) = 256r^2 - \pi^2r^6$$ saa suurimman arvonsa, sillä tällöin myös tilavuusfunktio $V(r)$ saa suurimman arvonsa. Derivaattafunktiolla on kolme nollakohtaa, mutta positiivisia niistä on vain yksi: $$ r = \frac{4}{\sqrt[4]{3\pi^2}} $$ Esimerkiksi kulkukaavion avulla havaitaan, että funktio $f$ saa tässä kohdassa suurimman arvonsa.

Mikä paraabelin $y = 5-x^2$ piste on lähinnä origoa? Piirrä kuvio.
[Pitkä K2009/9]

Lähinnä origoa ovat paraabelin pisteet $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$ ja $\left(-\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$.

Ratkaise yhtälön $$ \sqrt{2-x} = x + 2 $$ reaalijuuret.
[Pitkä S2008/7]

Yhtälöllä on täsmälleen yksi ratkaisu: $$ x = \frac{-5 + \sqrt{17}}{2} $$

Määritä funktion $$ f(x) = x + \sqrt{9-x^2}, $$ missä $-3 \leq x \leq 3$ suurin ja pienin arvo. Piirrä funktion kuvaaja.
[Pitkä K2008/9]

Pienin arvo on $f(-3) = -3$ ja suurin arvo on $$ f\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right) = 3\sqrt{2}. $$

Suoran kolmisivuisen pyramidin pohja on tasasivuinen kolmio. Pyramidin sivusärmän pituus on 60 cm. Miten on pohjasärmän pituus valittava, jotta pyramidin tilavuus olisi mahdollisimman suuri?
[Pitkä S2007/7]

Sivusärmän pituudeksi on valittava $60\sqrt{2} \text{ cm } \approx 84{,}9 \text{ cm.}$

Ratkaise yhtälö $$ \sqrt{x-2} = 1 + \frac{2}{\sqrt{x-2}} $$
[Pitkä S2000/2]

$x = 6$

Ympyrälevystä, jonka säde on $r$, leikataan pois sektori, ja jäljelle jäänyt osa taivutetaan suoran ympyräkartion vaipaksi. Määritä pois leikatun sektorin keskuskulma asteen tarkkuudella, kun kartion tilavuus on mahdollisimman suuri.
[Pitkä S2008/9]

Poisleikatun sektorin keskuskulma on noin $66^\circ$.

Pallon tilavuus on alussa nolla ja kasvaa sen jälkeen tasaisella nopeudella $120 \text{ cm}^3$ sekunnissa.

 1. Muodosta funktio $V(t)$, joka ilmaisee pallon tilavuuden $t$ sekunnin kuluttua.
 2. Jos tunnet pallon tilavuuden, miten saat selville pallon säteen? Muodosta funktio $r(t)$, joka ilmaisee pallon säteen $t$ sekunnin kuluttua.
  Vinkki: kertaa tarvittaessa MAA3-kurssin teoreema 21.
 3. Millä nopeudella pallon säde kasvaa 2 sekunnin kuluttua? Entä 4 sekunnin kuluttua? Anna vastaukset millimetrin tarkkuudella.
 4. Millä nopeudella pallon pinta-ala kasvaa 0,5 sekunnin kuluttua? Entä 3 sekunnin kuluttua? Anna vastaukset neliömillimetrin tarkkuudella.
  Vinkki: MAA3-kurssin teoreema 21 ja MAA7-kurssin teoreema 23.

 1. $V(t) = 120t$.
 2. Yhtälöstä $$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$ saadaan ratkaistua $$ r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}. $$ Siten $$ r(t) = \sqrt[3]{\frac{90t}{\pi}}. $$
 3. Derivaattafunktio on $$ r'(t) = \frac{30}{\pi}\sqrt[3]{\frac{\pi^2}{8100t^2}}. $$ Siten \begin{align*} r'(2) &\approx 0{,}6 \text{ cm/s} \\ r'(4) &\approx 0{,}4 \text{ cm/s.} \end{align*}
 4. Pinta-alan ilmaisee funktio $$ A(t) = 4\pi (r(t))^2. $$ Sen derivaattafunktio on \begin{align*} A'(t) &= 4\pi\cdot 2r(t) \cdot r'(t) \\[2mm] &=8\pi \sqrt[3]{\frac{90t}{\pi}} \frac{30}{\pi}\sqrt[3]{\frac{\pi^2}{8100t^2}} \\[2mm] &= 240 \sqrt[3]{\frac{\pi}{90t}}. \end{align*} Siten \begin{align*} A'(2) &\approx 62{,}25 \text{ cm}^2/\text{s} \\ A'(4) &\approx 49{,}41 \text{ cm}^2/\text{s.} \end{align*}

Varmista, että olet oppinut tämän luvun keskeiset asiat tekemällä itsearviointitesti opetus.tv:n polku-palvelussa. Samalla harjoittelet omien ratkaisujesi pisteyttämistä pisteytysohjeiden avulla.

Todennäköisyysjakauma ja odotusarvo

Tämän luvun tavoitteena on, että pystyt xxxx. Osaat

 • xxxxx
 • xxxxx
 • xxxxx.

Määritellään ensin käsite satunnaismuuttuja. Satunnaismuuttuja liittää tapahtumiin reaalilukuarvon.

MÄÄRITELMÄ: ERILLISET TAPAHTUMAT

Satunnaismuuttuja on funktio, joka kuvaa jokaisen alkeistapauksen reaaliluvulle tai jokaisen havaintoyksikön sitä vastaavaksi havaintoarvoksi.

Satunnaismuuttuja voi esimerkiksi kuvata nopan jokaiseen silmäluvun sitä vastaavalle reaalilukuarvolle

tai se voi kuvata jokaisen lapsiperheen kyseessä olevan perheen lasten lukumääräksi.

Huomaa, että satunnaismuuttuja voi ilmetä teoreettisessa tarkastelussa tai tilastossa. Jälkimmäisessä tapauksessa oletamme, että havaintoarvoilla on välimatka-asteikko. Jos tilastossa on mukana mahdollisia havaintoarvoja, jotka eivät ole havaintoarvoja, niin niihin ei kuvaudu mikään havaintoyksikkö. Satunnaismuuttuja on siinä mielessä harhaanjohtava termi, että satunnaismuuttujassa ei ole mitään satunnaista. Koska satunnaismuuttuja on funktio, niin sen arvo on yksikäsitteisesti määrätty jokaisessa määrittelyjoukon pisteessä. Satunnaismuuttujan avulla saamme todennäköisyysjakauman. Se kuvaa, kuinka yleisiä satunnaismuuttujan eri arvot ovat.

MÄÄRITELMÄ: TODENNÄKÖISYYSJAKAUMA

Todennäköisyysjakauma on funktio, joka yhdistää satunnaismuuttujan arvot niitä vastaaviin todennäköisyyksiin.

Todennäköisyydet saadaan joko teoreettisesta tarkastelusta tai vaihtoehtoisesti ne ovat havaintoarvojen suhteelliset frekvenssit. Tarvittaessa todennäköisyysjakaumaa voi täydentää arvoilla, joita vastaavat todennäköisyydet ovat nollia. Näin saamme mahdolliset havaintoarvot mukaan todennäköisyysjakaumaan. Jos todennäköisyysjakauma tulee tilastosta, niin se on sama asia kuin Luvussa frekvenssi määritelty jakauma.

Huomaa, että todennäköisyyksien summa on 1 eli $100 \%$.

Kisätieto: Jos halutaan korostaa, että kyseessä on diskreetin todennäköisyysjakauman yhden tapahtuman todennäköisyys, niin voidaan käyttää termiä pistetodennäköisyys.

Yksinkertaisin jakauma on tasainen jakauma, jossa jokaisen arvon suhteellinen frekvenssi on sama. Esimerkiksi kuusisivuisen nopan jokaisen silmäluvun todennäköisyys on $1/6 \approx 16{,}7 \%$.

Nopanheiton todennäköisyysjakauma.

Usein jakauma ei kuitenkaan ole tasainen. Tarkastellaan lapsiperheiden lukumäärää, joka on esitetty alla olevassa kuvassa:

Lapsiperheiden lasten lukumäärän todennäköisyysjakauma.

Todennäköisyysjakaumia kuvataan usein niiden ulkomuodon perusteella. Esimerkiksi yllä olevan kuvan jakaumaa voisi luonnehtia vasemmalle vinoksi. Muita tyypillisiä kuvauksia ovat huippujen lukumäärä, symmetrisyys ja häntien paksuus, kuten alla.

Vasemmalla kaksihuippunen todennäköisyysjakauma ja oikealla todennäköisyysjakauma, joka muistuttaa normaalijakaumaa.

Todennäköisyysjakaumasta voidaan määritellä yksittäisten todennäköisyyksien lisäksi todennäköisyyksia, jotka koostuvat eri havaintoarvoista. Esimerkiksi lapsiperheiden tapauksessa voitaisiin kysyä, millä todennäköisyydellä satunnaisesti valitulla lapsiperheellä on enintään 3 lasta? Tai 3--5 lasta?

Alla olevassa taulukossa on esitetty lapsiperheiden lasten lukumäärän jakauma.

Lasten lkm $f$ $f$ %
1 241709 42,7 %
2 220116 38,9 %
3 75326 13,3 %
4 18409 3,3 %
5 5493 1,0 %
6 2289 0,4 %
7 1235 0,2 %
8 751 0,1 %
9 476 0,08 %
10 262 0,05 %
11 117 0,03 %
12 41 0,007 %
13 12 0,002 %
14 3 0,0005 %
15 0 0 %
16 3 0,0005 %
Yhteensä 566242 100 %
 1. Millä todennäköisyydellä lapsiperheessä on enintään kolme lasta?
 2. Millä todennäköisyydellä lapsiperheessä on 3--5 lasta?
 3. Millä todennäköisyydellä satunnaisesti valitussa lapsiperheessä on vähintään 3 lasta?

 1. Lapsiperheissä enintään 3 lasta tarkoittaa, että lapsia on 1, 2 tai 3. Kuvaajassa tämä tarkoittaa kolmea vasemmanpuoleista pylvästä. Todennäköisyys saadaan laskemalla yhteen $$ 42{,}7\ \% + 38{,}9\ \% + 13{,}3 \% \approx 94{,}9\ \%. $$
 2. 3--5 lasta tarkoittaa 3, 4 tai 5 lasta ja sen todennäköisyys on $$ 13{,}3\ \% + 3{,}3\ \% + 1{,}0\ \% \approx 18\ \%. $$
 3. Nyt olemme kiinnostuneita perheistä, joiden lasten lukumäärä on 3, 4, 5,... , 15, 16. Tämä voidaan siis laskea vastaavien suhteellisten frekvessien $f \%$ avulla $$ 13{,}3\ \% + 3{,}3\ \% + \cdots + 0{,}0005\ \%\approx 18{,}4\ \%. $$ Toisaalta voimme hyödyntää tietoa, että kaikkien tapahtumien todennäköisyyksien summa on 100 %. Nyt laskemme ensin todennäköisyyden, että lapsia on 1 tai 2 $$ 42{,}7\ \% + 38{,}9\ \% \approx 81{,}6\ \%. $$ Tämän avulla saamme laskettua todennäköisyyden vähintään kolmelle lapselle vähentämällä tämän 100 prosentista eli $$ 100\ \%-81{,}6\ \% = 100\ \% - 81{,}6\ \% = 18{,}4\ \%. $$

Toistokoe on tilanne, jossa sama koe suoritetaan useampaan kertaan ja tapahtumat ovat toisistaan riippumattomia, vertaa Määritelmä~\ref{maar:riippumattomuus}. Lisäksi toistokokeessa on vain kaksi tulosvaihtoehtoa: onnistuminen ja epäonnistuminen. Toistokokeeseen liittyvää todennäköisyyttä kutsutaan binomitodennäköisyydeksi.

Tarkastellaan tilannetta, jossa kokeen onnistumisen todennäköisyys $p$ on $0{,}3$. Jos sama koe toistetaan 5 kertaa, niin mahdollisia kokeiden tuloksien vaihtoehtoja on $2^5=32$. Erilaisia toistokokeen lopputuloksia on kuusi: 0 onnistumista, 1 onnistuminen,... , 5 onnistumista. Katso alla oleva taulukko:

Toistokeen kaikki mahdolliset lopputulokset. Numero 1 tarkoittaa kokeen onnistumista ja numero 0 epäonnistumista.

Huomataan aluksi, että jokaisessa lopputuloksessa olevien sarakkeiden lukumäärä taulukossa saadaan binomikertoimella. Merkitään, että numero 1 tarkoittaa kokeen onnistumista ja numero 0 epäonnistumista. Olkoon $A=\{1, 2, \ldots, 5\}$. Valitaan joukosta $A$ $k$ kappaletta alkioita, $k\in[0,5]$. Ajatellaan, että valitut $k$ alkiota kertovat, mihin jonon paikkoihin luku $1$ asetetaan. Loppuihin $5-k$ paikkaan asetetaan luku 0. Tällöin jokainen joukon $A$ $k$-alkioinen osajoukko vastaa yhtä jonoa, jossa on täsmälleen $k$ kappaletta lukuja $1$, ja toisinpäin. Näin ollen jonoja on yhtä paljon kuin $k$-alkioisia osajoukkoja eli $\displaystyle \binom{5}{k}$.

Onnistumisia kpl Sarakkeiden lukumäärä
0 $\displaystyle \binom{5}{0}=1$
1 $\displaystyle \binom{5}{1}=5$
2 $\displaystyle \binom{5}{2}=10$
3 $\displaystyle \binom{5}{3}=10$
4 $\displaystyle\binom{5}{4}=5$
5 $\displaystyle\binom{5}{5}=1$

Seuraavaksi huomataan, että jos yhden kokeen onnistumisen todennäköisyys on $0{,}3$, niin epäonnistumisen todennäköisyys on $1-0{,}3 = 0{,}7$.

Seuraavaksi selvitämme kunkin mahdollisen lopputuloksen todennäköisyydet. Aloitetaan lopputuloksesta, jossa kaikki kokeet epäonnistuivat. Tämä saadaan ainoastaan, kun jokainen koe epäonnistuu eli todennäköisyys on siis $$ 0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 = 0{,}7^5 = 0{,}16807 \approx 16{,}8\ \% . $$ Tarkastellaan seuraavaksi lopputulosta, jossa 1 koe onnistuu ja 4 epäonnistuu. Nyt onnistunut koe voi olla mikä tahansa 5 kokeesta, joten lopputulos voidaan saada 5 eri tavalla. Jos ensimmäinen koe onnistuu ja muut 4 eivät, niin todennäköisyys on $$ 0.3 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 = 0{,}07203 \approx 7{,}2\ \% . $$ Jos toinen koe onnistuu, niin $$ 0.7 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 = 0{,}07203 \approx 7{,}2\ \% . $$ Vastaavasti 3, 4 ja 5 kokeen onnistumisille saadaan todennäköisyys $0{,}07203 \approx 7{,}2 \%$. Koska kaikkien viiden tapahtuman todennäköisyys on sama, niin lopputuloksen todennäköisyydeksi saadaan $$ 5 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 = 5 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7^4 =0{,}36015 \approx 36{,}0\ \% . $$ Kolmantena lopputuloksena on 2 onnistunutta koetta ja 3 epäonnistunutta. Erilaisten kombinaatioiden lukumäärä saadaan binomikertoimen avulla $\displaystyle\binom{5}{2} = \frac{5!}{2! 3!} = 10$, joten erilaisia vaihtoehtoja on 10 kappaletta. Jokaisen näiden todennäköisyys on $$ 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 = 0{,}3^2 \cdot 0{,}7^3=0{,}03087 \approx 3{,}1\ \% . $$ Lopputulukosen todennäköisyys on $$ 10 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 = 10 \cdot 0{,}3^2 \cdot 0{,}7^3 = 0{,}3087 \approx 30{,}9\ \% . $$ Seuraava lopputulos on 3 onnistunutta koetta ja 2 epäonnistunutta. Binomikertoimen avulla saamme, että eri kombinaatioita on $\displaystyle\binom{5}{3} = 10$. Jokaisen näiden todennäköisyys on $$ 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 = 0{,}3^3 \cdot 0{,}7^2= 0{,}01323 \approx 1{,}3\ \% $$ joten lopputuloksen todennäköisyys on $$ 10 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}7 = 10 \cdot 0{,}3^3 \cdot 0{,}7^2 =0{,}1323 \approx 13{,}2\ \% . $$ Lopputuloksen 4 onnistunutta ja 1 epäonnistunut erilaisia vaihtoehtoja on 5, joista jokaisen todennäköisyys on $$ 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 = 0{,}3^4 \cdot 0{,}7=0{,}00567 \approx 0{,}6\ \% . $$ Lopputuloksen todennäköisyys on $$ 5 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 = 5 \cdot 0{,}3^4 \cdot 0{,}7=0{,}02835 \approx 2{,}8\ \% . $$ Lopputulos 5 onnistunutta voidaan saada vain yhdellä tavalla ja sen todennäköisyys on $$ 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 =0{,}3^5 \approx 0{,}00243\ \% . $$ Voimme seuraavaksi muotoilla yleisen lausekkeen toistokokeen onnistumistodennäköisyydelle.

TEOREEMA

Jos toistokokeen yhden kokeen onnistumistodennäköisyys on $p \in [0,1]$ ja toistokoe suoritetaan $n \ge 1$ kertaa, niin todennäköisyys, että koe onnistuu $k \in \{ 0,1,\dots, n \}$ kertaa, on $$ \displaystyle\binom{n}{k}\, p^k (1-p)^{n-k}. $$

Varmista ennen kuin käytät yllä olevaa teoreemaa, että toistettavat kokeet ovat riippumattomia ja selvitä muuttujien $n$ (toistojen lukumäärä), $k$ (onnistumisten lukumäärä) ja $p$ (yhden kokeen onnistumistodennäköisyys) arvot.

Tavallista noppaa heitetään 7 kertaa. Millä todennäköisyydellä saadaan täsmälleen kaksi kertaa silmäluku 5 tai 6?

Kyseessä on toistokoe, sillä aikaisempi nopan heitto ei vaikuta seuraavan tulokseen. Toistojen lukumäärä $n$ on 7 ja haluamme selvittää, milloin näistä $k=2$ onnistuu. Aiemman tehtävän xxxx perusteella onnistumistodennäköisyys $p$ on $\frac13$. Teoreeman 5 avulla saamme $$ \displaystyle\binom{7}{2} \left( \frac13 \right)^2 \left( 1-\frac13 \right)^{7-2} = 21 \cdot \left( \frac13 \right)^2 \cdot \left( \frac23 \right)^5 \approx 24{,}0\ \%. $$

Tavallista noppa heitetään seitsemän kertaa. Laske, millä todennäköisyydellä saadaan 0, 1, 3, 4, 5, 6 ja 7 kertaa silmäluku 5 tai 6. Muodosta tuloksista yhdessä aiemman tehtävän avulla todennäköisyysjakauma.

xxxxx

Yleisin toistokokeen todennäköisyyksiin liittyvä laskuvirhe on binomikertoimen unohtaminen.

Odotusarvo kuvaa satunnaisilmiön odotettavissa olevaa arvoa. Tarkastellaan tavallista noppaa, jonka jokaisen silmäluvun todennäköisyys on $1/6$. Nopan odotusarvo tarkoittaa sellaista arvoa, joka keskimäärin on nopanheiton tulos. Odotusarvo lasketaan todennäköisyyksien ja mahdollisten arvojen avulla seuraavasti: $$ 1 \cdot \frac16 + 2 \cdot \frac16 + 3 \cdot \frac16 + 4 \cdot \frac16 + 5 \cdot \frac16 + 6 \cdot \frac16 = 3{,}5. $$ Huomaa, että odotusarvo 3,5 se ei ole mahdollinen nopanheiton tulos.

MÄÄRITELMÄ: ODOTUSARVO

Satunnaismuuttujan odotusarvo on $$ \sum_{j=1}^{n} x_j \cdot p_j, $$ missä $x_j$ on satunnaismuuttujan arvo ja $p_j$ sitä vastaava todennäköisyys.

Edellisessä luvussä käsiteltiin toistokoetta. Toistokoe suoritetaan 5 kertaa ja yhden kokeen onnistumistodennäköisyys on 0,3. Edellisestä luvusta saamme koottua seuraavan taulukon:

Onnistumisia ($x_j$) Todennäköisyys ($p_j$)
0 16,8 %
1 36,0 %
2 30,9 %
3 13,2 %
4 2,8 %
5 0,002 %

Mikä on toistokokeen odostusarvo?

Odotusarvon määritelmän nojalla odotusarvo on $$ \sum_{j=1}^{6} x_j \cdot p_j & = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \cdots + x_{6} \cdot p_{6}\\ & = 0 \cdot 0{,}168 + 1 \cdot 0{,}360 + 2 \cdot 0{,}309 + 3 \cdot 0{,}132 + 4 \cdot 0{,}028 + 5 \cdot 0{,}00002\\ & \approx 1{,}49. % 0*0.168+1*.360+2*.309+3*.132+4*.028+5*.00002 $$

Alla olevasta kuvasta saadaan lapsiperheiden lasten lukumäärät $x_j$ ja niitä vastaavat todennäköisyydet $p_j$. Mikä on satunnaisesti valitun lapsiperheen lasten lukumäärän odotusarvo?

Lapsiperheiden lasten lukumäärän todennäköisyysjakauma.

Odotusarvon määritelmän nojalla $$ \begin{align*} \sum_{j=1}^{16} x_j \cdot p_j & = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \cdots + x_{16} \cdot p_{16}\\ & = 1 \cdot 0{,}427 + 2 \cdot 0{,}389 + \cdots + 16 \cdot 0{,}000005 \approx 1{,}85. \end{align*} $$

Kun todenäköisyysjakauma saadaan havainnoista, niin mitä eroa on keskiarvolla ja odotusarvolla?

xxxx

Tehtävä

Selvitä funktion $f$ määrittelyjoukko ja nollakohdat, jos

 1. $f(x) = x - 3\sqrt{x-1} + 1$
 2. $f(x) = \sqrt{x} + x - 1$

 1. Funktio on määritelty, jos ja vain jos $x \geq 1$.
  Funktiolla on nollakohdat $x_1 = 2$ ja $x_2 = 5$.
 2. Funktio on määritelty, jos ja vain jos $x \geq 0$.
  Funktiolla on nollakohta $$ x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}. $$

 1. Sievennä lauseke $$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a^2}}},$$ kun $a \geq 0$.
 2. Luku on yhtä suuri kuin puolet sen neliöjuuresta. Määritä kaikki tällaiset luvut.

[Pitkä S2016/2a & S2014/2b]

 1. \begin{align*} \sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a^2}}} &= \sqrt{a\sqrt{a^2}} \\ &= \sqrt{a^2} \\ &= a \end{align*}
 2. Kysytyt luvut ovat $0$ ja $\dfrac{1}{4}$.

Varmista, että olet oppinut tämän luvun keskeiset asiat tekemällä itsearviointitesti opetus.tv:n polku-palvelussa. Samalla harjoittelet omien ratkaisujesi pisteyttämistä pisteytysohjeiden avulla.

Diskreetti kahden muuttujan jakauma

Tämän luvun tavoitteena on, että pystyt xxxx. Osaat

 • xxxxx
 • xxxxx
 • xxxxx.

Tähän asti olemme tarkastelleet esimerkkejä, joissa havaintoyksikköön liitty yksi havaintoarvo. Usein kuitenkin havaintoyksikköön liitty useita havaintoarvoja. Esimerkiksi lapsiperhe-esimerkissä jokaiselta lapsiperheeltä voisi lasten lukumäärän lisäksi olla tiedot vaikkapa asuinpaikkakunnasta ja perheen tulotasosta. Kaikki edellä esitetyt tarkastelut toimivat yksittäisille havaintoarvoille. Seuraavaksi tarkastelemme, miten kahta eri havaintoarvoa voi vertailla keskenään.

Kun halutaan vertailla kahta eri havaintoarvoa, niin usein on hyödyllistä piirtää tilanteesta kuva. Kutakin havaintoyksikköä kohden saamme yhden parin havaintoarvoja. Tässä parissa ensimmäinen havaintoarvo tulkitaan $x$-akselin arvoksi ja toinen $y$-akselin arvoksi. Kuvassa~\ref{fig:erilaisia_korrelaatioita} on havainnollistettu kolmea erilaista tapausta. Kuvasta huomataan, että vasemmanpuoleisten pisteiden kautta voidaan lähes piirtää suora. Vastaavasti keskimmäisessä kuvassa pisteiden kautta voidaan lähes piirtää eksponentiaalinen käyrä ja oikealla paraabeli. Jos kahden havaintoarvon muodostamat pisteet noudattavat jotain käyrää, niin puhutaan havaintoarvojen korrelaatiosta. Tällä kurssilla tarkastelemme ainoastaan lineaarista korrelaatiota (eli Pearsonin korrelaatiota).

Erityyppisiä riippuvuuksia. Vasemmanpuoleinen riippuvuus on lineaarinen, keskimmäinen riippuuvuus on eksponentiaalinen ja oikeanpuoleinen riippuvuus polynominen.

Alla olevassa taulukossa on esitetty syntyneiden lasten lukumäärä ja kuluttajahintaindeksi (KHI) Suomessa vuosina 2010--2019. Tiedot ovat Tilastokeskuksen sivuilta 1ja 2 (luettu 4.1.2020). Vuosi on havaintoyksikkö ja siihen liittyy kaksi havaintoarvoa. Kuluttajahintaindeksi on valittu $x$-akselille ja skaalattu jakamalla luku 10:llä, syntyneiden lasten lukumäärä on $y$-akselilla ja se on skaalattu jakamalla lukumäärä 10000:lla. Huomaa, että havaintoarvot olisi voitu valita akseleille myös toisin päin. Saamme pisteet (10,0; 6,0980), (10,34; 5,9961), ..., (11,12; 4,7577), (11,23; 4,5613), jotka on piirretty kuvaan:

Vuosi Syntyneet KHI
2010 60980 100,0
2011 59961 103,4
2012 59493 106,3
2013 58134 107,9
2014 57232 109,0
2015 55472 108,8
2016 52814 109,2
2017 50321 110,0
2018 47577 111,2
2019 45613 & 112,3
Syntyneiden lasten lukumäärä ja kuluttajahintaindeksi (KHI) Suomessa.

Seuraavaksi yritämme sovittaa havaintopareihin suoran, joka parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa muuttujien $x$ ja $y$ välistä yhteyttä. Olkoon suoran yhtälö $y= bx +a$. Pyrimme määrittämään vakiot $a$ ja $b$ siten, että havaintopisteiden $y$-suunnassa laskettujen pystysuorien poikkeamien summa on mahdollisimman pieni. Pisteessä $(x_i, y_i)$ $y$-suuntaan laskettu pystysuora poikkeama suorasta $y= bx +a$ on $|y_i- bx_i -a|$ ja tämän neliö on $(y_i - bx_i -a)^2$. Laskemme nämä kaikki pystysuorien poikkemien neliöt yhteen ja saamme $$ \sum_{i=1}^n (y_i - bx_i -a)^2. $$ Haluamme löytää sellaiset kertoimet $a$ ja $b$, että tämä summa on mahdollisimman pieni.

Piirrä pisteet $(1{,}0; 0{,}4), (2{,}0; 1{,}5), (3{,}0; 1{,}2), (4{,0}; 1{,}8), (5{,}0; 2{,}3)$ ja $(6{,}0; 3{,}2)$ GeoGebralla. Tee liu'ut $a \in [-3, 3]$ ja $b\in [-3, 3]$. Piirrä suora $y= bx + a$. Laske ensin kunkin pisteen $y$-suuntainen etäisyys suorasta ja sitten etäisyyksien summa. Tutki liukujen $a$ ja $b$ avulla, milloin summa on pienin. Vertaa tulostasi yllä olevaan kuvaan.

xxxxxxx

Voidaan todistaa, että $y$-suuntaisten etäisyyksien summa saa pienimmän arvonsa, kun valitaan $$ \begin{equation} b=\frac{n\sum\limits_{i=1}^n x_iy_i -\sum\limits_{i=1}^n x_i \sum\limits_{i=1}^n y_i}{n\sum\limits_{i=1}^n x_i^2 -\bigg(\sum\limits_{i=1}^n x_i\bigg)^2}\quad \text{ja}\quad a=\frac{\sum\limits_{i=1}^n y_i-b\sum\limits_{i=1}^n x_i}{n}. \end{equation} $$ Ohitamme tämän todistuksen. Kyseistä metodia kutsutaan pienimmän neliösumman menetelmäksi.

Havaintoparit, regressiosuora ja pystysuorat etäisyydet.

MÄÄRITELMÄ: REGRESSIOSUORA

Jos lukuparit $(x_i,y_i)$, $i=1,\ldots,n$, ovat tilastollisten muuttujien $x$ ja $y$ havaintoarvoja, niin suoraa $y=bx+a$, missä $b$ ja $a$ ovat $$ \begin{equation} b=\frac{n\sum\limits_{i=1}^n x_iy_i -\sum\limits_{i=1}^n x_i \sum\limits_{i=1}^n y_i}{n\sum\limits_{i=1}^n x_i^2 -\bigg(\sum\limits_{i=1}^n x_i\bigg)^2}\quad \text{ja}\quad a=\frac{\sum\limits_{i=1}^n y_i-b\sum\limits_{i=1}^n x_i}{n}. \end{equation} $$ kutsutaan regressiosuoraksi.

Regressiosuoran kerroin $b$ voi olla nolla, positiivinen tai negatiivinen. Jos $b$ on positiivinen, niin silloin suora on kasvava. Tällöin muuttujan $x$ kasvaessa myös muuttuja $y$ kasvaa, ja toisinpäin. Sanomme tällöin, että muuttujilla on positiivinen korrelaatio. Jos $b$ on negatiivinen, niin silloin suora on vähenevä. Tällöin muuttujan $x$ kasvaessa muuttuja $y$ vähenee ja muuttujan $y$ kasvaessa muuuttuja $x$ vähenee. Sanomme tällöin, että muuttujilla on negatiivinen korrelaatio.

Korrelaation voimakkuutta mitataan korrelaatiokertoimella.

MÄÄRITELMÄ: KORRELAATIOKERROIN

Tilastollisten muuttujien $x$ ja $y$ korrelaatiokerroin on $$ r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar x)(y_i- \bar y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n(x_i- \bar x)^2 \sum_{i=1}^m (y_i - \bar y)^2}}, $$ missä $\bar x$ ja $\bar y$ ovat muuttujien $x_1, \ldots, x_n$ ja $y_1, \ldots, y_n$ keskiarvot.

Korrelaatiokerroin on määritelty, jos jokin havaintoarvoista $x_i$ eroaa keskiarvosta $\bar x$ ja jokin havaintoarvoista $y_i$ eroaa keskiarvosta $\bar y$. Huomaa, että $\bar x = \frac1n \sum_{i=1}^n x_i$ ja $\bar y = \frac1n \sum_{i=1}^n y_i$. Käytännössä regressiosuora ja korrelaatiokerroin lasketaan aina ohjelmistolla. Korrelaatiokertoimelle saadaan seuraavat rajat: $$ -1\leqslant r \leqslant 1. $$ Tulos ei ole todistettavissa lukiotiedoin.

Lisätieto: Korrelaatiokerroin voidaan esittää myös muodossa $$ r=\frac{n\sum\limits_{i=1}^n x_iy_i -\sum\limits_{i=1}^n x_i \sum\limits_{i=1}^n y_i}{\sqrt{\left(n\sum\limits_{i=1}^n x_i^2 -\bigg(\sum\limits_{i=1}^n x_i\bigg)^2\right) \left(n\sum\limits_{i=1}^n y_i^2 -\bigg(\sum\limits_{i=1}^n y_i\bigg)^2\right)}}. $$ Korrelaatiokertoimen neliötä $r^2$ sanotaan selitysasteeksi.

Laske (ohjelmistolla) kuluttajahintaindeksin ja lasten lukumäärän (kts. aiemmasta taulukosta) välinen regressiosuora ja korrelaatiokerroin, kun kuluttajahintaindeksi on $x$-akselilla. Vaihda lasten lukumäärä $x$-akselille ja laske regressiosuora ja korrelaatiokerroin. Mitä havaitset?

xxxxxxx

Korrelaatiokertoimen $r$ merkki on sama kuin regressiosuoran $y= bx +a$ kulmakertoimen $b$ merkki. Näin ollen korrelaatiokertoimen merkki kertoo, onko kyseessä positiivinen vai negatiivinen korrelaatio.

Korrelaatiokerroin $r$ kuvaa muuttujien $x$ ja $y$ lineaarisen riippuvuuden voimakkuutta. On syytä huomata, että tämä riippuvuus on tilastollista riippuvuutta. Mitään syy-yhteyttä muuttujien välillä ei välttämättä ole. Mitä lähempänä korrelaatiokertoimen itseisarvo $|r|$ on lukua $1$, sitä voimakkaampaa muuttujien $x$ ja $y$ riippuvuus on.

Havaintoja, joiden korrelaation voimakkuus vaihtelee. Vasemmalla $r=0$, keskellä $r=-0,53$ ja oikealla $r=-0,94$.

Lisätieto: Jos $|r|=1$, niin kaikki havaintoarvopisteet ovat samalla suoralla.

Alla olevaan taulukkoon on koottu vapaa-ajan kalastajien lukumäärät (1000 henkilöä) ja vapaa-ajan kalastajien kuhasaaliiden koot (1000 kg) kahden vuoden välein vuosilta 2004--2018. Luvut ovat Tilastokeskuksen sivuilta (luettu 13.10.2020). Muodostetaan aineistosta havaintoparit $(1858, 2265), \ldots, (1461, 3348)$ ja syötetään havaintoparit ohjelmistoon. Saamme regressiosuoraksi $y= -2{,}92x + 7830{,}81$, missä $x$ on vapaa-ajan kalastajien lukumäärä (1000 kpl) ja $y$ on kuhasaalis (1000 kg). Korrelaatiokertoimeksi $r$ saamme $-0{,}87$, eli kalastajien lukumäärällä ja kuhasaaliilla on negatiivinen korrelaatio.

Vuosi Kalastajat (1000 hlöä) Kuhasaalis (1000 kg)
2004 1858 2265
2006 1844 2790
2008 1780 2368
2010 1676 2865
2012 3246 109,0
2014 3348 108,8
2016 3892 109,2
2018 1461 3378
 1. Tee GeoGebralla itse vastaava analyysi.
 2. Onko suureilla syy-yhteyttä?

 1. Tilastollisesta yhteydestä huolimatta suureilla tuskin on syy-yhteyttä, koska vapaa-ajan kalastajien määrän vähenemisen luulisi vähentävän myös kuhasaaliita.

Keksi kahden muuttujan esimerkkejä, joissa on positiivista tai negatiivista korrelaatiota, mutta ei syy-yhteyttä.

Tehtävä

Selvitä funktion $f$ määrittelyjoukko ja nollakohdat, jos

 1. $f(x) = x - 3\sqrt{x-1} + 1$
 2. $f(x) = \sqrt{x} + x - 1$

 1. Funktio on määritelty, jos ja vain jos $x \geq 1$.
  Funktiolla on nollakohdat $x_1 = 2$ ja $x_2 = 5$.
 2. Funktio on määritelty, jos ja vain jos $x \geq 0$.
  Funktiolla on nollakohta $$ x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}. $$

 1. Sievennä lauseke $$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a^2}}},$$ kun $a \geq 0$.
 2. Luku on yhtä suuri kuin puolet sen neliöjuuresta. Määritä kaikki tällaiset luvut.

[Pitkä S2016/2a & S2014/2b]

 1. \begin{align*} \sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a^2}}} &= \sqrt{a\sqrt{a^2}} \\ &= \sqrt{a^2} \\ &= a \end{align*}
 2. Kysytyt luvut ovat $0$ ja $\dfrac{1}{4}$.

Varmista, että olet oppinut tämän luvun keskeiset asiat tekemällä itsearviointitesti opetus.tv:n polku-palvelussa. Samalla harjoittelet omien ratkaisujesi pisteyttämistä pisteytysohjeiden avulla.